Trwa nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin

31

Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant. Planowane jest przyjęcie pięciu osób na to stanowisko.

 

Kandydaci na stanowisko strażnik miejski – aplikant powinni mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:
– wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, ochrony środowiska, pedagogika,
– udokumentowane, ukończone kursy i szkolenia: znajomość języków obcych, języka migowego,
– szkolenia z zakresu: samoobrony, sztuk walki, pierwszej pomocy, obsługi komputera,
– udokumentowane uprawnienia specjalistyczne: ratownika medycznego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, instruktora sztuk walki, instruktora rekreacji ruchowej,
– zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, prawo jazdy min. kat. B
– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (Policja, Żandarmeria wojskowa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adre­sem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski – aplikant” w terminie do dnia 29.01.2018 r.

Pierwsze posiedzenie Komisji rekrutacyjnej przewiduje się na dzień 2.02.2018 r. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Podwale 3a 20-117 Lublin.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru, które można znaleźć w BIP Straży Miejskiej Miasta Lublin pod adresem:
https://bip2.lublin.eu/bip/sm/index.php?t=200&id=70837

2018-01-23 21:44:05
(fot. lublin112.pl)