Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Techniki kryminalistyczne, Data Science, italianistyka, biobezpieczeństwo – to tylko niektóre z ośmiu nowych kierunków uruchamianych przez UMCS

Na czym polegają propozycje uczelni i na jakich wydziałach zostaną otworzone nowe kierunki? Co będzie można robić po studiach?

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada bardzo szeroką i różnorodną ofertę kształcenia – tłumaczy Aneta Adamska, rzecznik prasowy uczelni. – Co roku pojawiają się nowe propozycje kierunków studiów tworzone są w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz z myślą o wyposażeniu naszych absolwentów w wartościową wiedzę i cenne umiejętności, które umożliwią im rozwój zawodowy i osiąganie sukcesów. W tym roku w ofercie pojawiło się 8 nowych kierunków, a każdy z nich otwiera wiele ciekawych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowościami!

O jakie kierunki chodzi?

Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Studenci będą mieli zapewnione nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych, socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

Studia na tym kierunku wyposażą absolwentów w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem i wychowankiem, z grupą wychowawczą i rodzicami ucznia. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: pedagogikę resocjalizacyjną z socjoterapią oraz pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką społeczną.

Czym będzie się można zająć po studiach?

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach pozarządowych udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzinom, a także w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jako: sądowy kurator społeczny, pracownik ośrodka kuratorskiego czy funkcjonariusz w jednostkach penitencjarnych, w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Italianistyka (studia I stopnia) na Wydziale Humanistycznym

W Instytucie Neofilologii na italianistyce studenci będą mogli od podstaw opanować dwa języki obce – włoski i francuski. Ich znajomość stwarza ciekawe możliwości zawodowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W trakcie studiów można będzie nabyć praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów z dziedziny handlu i marketingu, polityki, mediów, turystyki, a także tekstów medycznych.

Czym będzie się można zająć po studiach?

Absolwenci italianistyki będą mogli podjąć pracę w polskich firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w podmiotach świadczących usługi turystyczne, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach oraz instytucjach i organizacjach związanych z kulturą i sztuką.

Nauczanie fizyki i informatyki (studia I i II stopnia) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Specjalizacja nauczycielska w zakresie nauczania fizyki i informatyki – to jedyne w regionie studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły.

Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne w zakresie kształcenia na studiach nauczycielskich, ale także na współczesne tendencje w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki. Wprowadza nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej oraz wykorzystuje technologie informacyjne i nowoczesne narzędzia multimedialne w procesie dydaktycznym.

Czym będzie się można zająć po studiach?

Przed absolwentem tego kierunku roztaczają się szerokie możliwości podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela fizyki i/lub informatyki, korepetytor tychże przedmiotów. Jednakże ukończenie tego kierunku daje też inne możliwości niezwiązane z systemem oświaty. Absolwent będzie mógł również pracować m.in. jako: trener kursów komputerowych, specjalista (pracownik/trener/prelegent/konstruktor) w centrach nauki i edukacji, domach kultury, świetlicach środowiskowych, muzeach nauki i techniki, specjalista w placówkach i firmach przygotowujących, analizujących i opiniujących programy zajęć kształcących w obszarze nauk ścisłych i pokrewnych, pracownik instytucji kontroli i nadzoru nauki i kształcenia, animator kultury oraz pracownik firmy organizującej i realizującej warsztaty i obozy naukowe dla dzieci i młodzieży, pracownik placówki wspierającej rozwój i kształcenie osób o szczególnych wymaganiach, pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii, jak również w firmach informatycznych tworzących i popularyzujących programy edukacyjne, pracownik naukowy na wyższych uczelniach, w instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych.

Data Science (studia II stopnia w j. angielskim) na Wydziale Ekonomicznym

Studia z zakresu Data Science mają charakter interdyscyplinarny. Łączy on elementy systemu ekonomicznego i technologii IT: człowiek jako część systemu ekonomicznego: otoczenie gospodarcze – konkurencyjność – analizy – innowacje. W ramach studiów realizowane są zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, statystyki, odwołujące się do analizy zjawisk gospodarczych, prognoz ekonometrycznych oraz wykorzystywania złożonych systemów informatycznych w celu optymalizacji analiz i prognozowania. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry z wiedzą z zakresu analiz biznesowych. Program studiów na kierunku Data Science opracowany został w wyniku analizy zapotrzebowania rynku pracy oraz wskazówek dostarczonych przez ekspertów i praktyków gospodarczych w zakresie analityki biznesowej. Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, zaś uzyskane wykształcenie wpisze się doskonale w rosnące zapotrzebowanie rynku na pracowników.

Czym będzie się można zająć po studiach?

Absolwenci danego kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach analityków odpowiedzialnych za różne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych, specjalistów ds. planowania, analityków rynku, analityków decyzji biznesowych, analityków ryzyka w bankach i innych instytucjach finansowych, ale także jako samodzielni analitycy, menedżerowie projektów analitycznych, członkowie i liderzy zespołów analitycznych w instytucjach doradczych, badawczych czy jednostkach samorządu terytorialnego, wreszcie także w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej opartej na dostarczaniu profesjonalnych analiz biznesowych i rynkowych, optymalizacji procesów, planowaniu biznesowym i profesjonalnym jego prognozowaniu.

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe (studia I stopnia, inżynierskie) na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierunek unikatowy w skali kraju oraz Europy – to geografia wojskowa. Dane studia uruchamiane są jako pierwsze o takim charakterze w kraju i drugie w Europie (po University of  Deffence, Brno). Umożliwiają zdobycie unikalnej w skali kraju i Europy specjalizacji, na którą zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy, zwłaszcza wojsko i organy samorządu terytorialnego.

Student kończący ten kierunek będzie umiał połączyć teoretyczne rozwiązania z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie procesu kształcenia, w szczególności będzie miał kompetencje do: przygotowania analiz środowiskowych, oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych istotnych dla obronności, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prowadzenia monitoringu środowiskowego, pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych, zarządzania dostawami surowców strategicznych, formułowania wniosków dotyczących atmosfery i hydrosfery na podstawie uzyskanych danych i własnych obserwacji, wykorzystania w praktyce instrumentów, technik geodezyjnych i materiałów kartograficznych.
Studenci tego kierunku będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności: geograficzne uwarunkowania obronności lub zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Czym będzie się można zająć po studiach?

Nabyte kompetencje pozwolą na znalezienie zatrudnienia w służbach mundurowych i cywilnych: Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska – w charakterze specjalisty lub analityka w strukturach kryzysowych administracji publicznej różnego szczebla, w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w Służbie Ochrony Państwa, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Administracja (studia I stopnia) na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

Studenci nabędą wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji oraz ogólną wiedzę prawniczą i ekonomiczną. Poznają rolę administracji publicznej w organizacji państwa i społeczeństwa, nauczą się aktywnie i efektywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim przy jednoczesnym respektowaniu praw człowieka oraz zachowaniu zasad etycznych i prawnych. Zostaną także przygotowani do samodzielnego przetwarzania informacji, uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności w warunkach zmieniającego się prawa krajowego i unijnego.

Będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na kierowanie niewielkim zespołem pracowników oraz nabędą również umiejętności pozwalające pozyskać dofinansowanie z funduszy i programów Unii Europejskiej, poznają praktyki, techniki i metody zabezpieczania posiadanych i przetwarzanych danych oraz nauczą się wykorzystywać technologie informacyjne i telekomunikacyjne w administracji publicznej. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów, mogących podjąć pracę zarówno w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jaki i w firmach doradczych oraz konsultingowych, współpracujących z administracją publiczną, w organizacjach pozarządowych, a także w organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej. W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności: administracja rządowa, administracja lokalna i regionalna.

Czym będzie się można zająć po studiach?

Studia przygotowują m.in. do pracy w: urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych, placówkach kultury, działach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w organach partii politycznych, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych.

Biobezpieczeństwo (studia I stopnia) na Wydziale Zamiejscowym w Puławach

Dany kierunek wyposaży absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, ale także społecznych. Osoby, które wybiorą te studia, poznają zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb ds. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, innych biologicznych i chemicznych. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Absolwent zyska również wiedzę i umiejętności identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych.

Czym będzie się można zająć po studiach?

Absolwenci znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym. Alternatywną ścieżką zawodową mogą być podmioty prywatne, głównie przedsiębiorcy prowadzący zakrojoną na szeroką skalę działalność produkcyjną związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń dla gleb, wód i atmosfery.

Kierunek zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Techniki kryminalistyczne (studia I stopnia) na Wydziale Zamiejscowym w Puławach

Dany kierunek studiów jest unikatowym w skali kraju. Pozwoli on studentom na nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarówno nauk chemicznych i biologicznych, jak i prawnych. Kierunek ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Absolwenci będą mogli być również przygotowanymi merytorycznie funkcjonariuszami służby dochodzeniowo-śledczej Policji bądź innych organów kontroli legalności. Będą więc wykonywali pracę zawodową mającą na celu wykrycie sprawcy przestępstwa lub udowodnienie innych faktów na potrzeby procedur sądowych i pozasądowych.

Kierunek zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

(fot. lublin112.pl, tekst Leszek Mikrut)

6 komentarzy

 1. Studętkom jezdem to se wiem, że...

  Najbardziej to nam się przyda geografia wojskowa, przecież jak po przyłączeniu Afganistanu do Polski, zaczniemy zbrojnie nawracać na jedynie słuszną wiarę np. Pakistan, na mapach mus sie znać (!)

 2. Przez tę geografie wojskową, żem se wziął i przypomniał czasy Ludowego Wojska Polskiego…
  Jednostkę Wojskową 3118, w której to odbywałem „zaszczytny obowiązek obrońcy Ojczyzny”, nocnym alarmem wprawiono w ruch… W opancerzonym SKOT’cie dowódcy pułku, jechaliśmy kilka godzin na zgrupowanie w jakimś lesie… kiedy jakieś 2 godziny sie nic nie działo, nagle z lasu wyjechał SKOT dowódcy batalionu piechoty, z fantazja zahamował przed Skotem dowódcy pułku, z włazu na dachu SKOT’a wychynął dowódca wspomnianego batalionu w stopniu majora i dziarsko zameldował: ” Obywatelu pułkowniku, melduję przybycie na zgrupowanie I Batalionu Piechoty !!!” Na co „mój” pan pułkownik zrobił sie purpurowy na twarzy i ryknął: ” A gdzie ty ch…ju masz ten batalion ?!”… sporny batalion dojechał za jakieś trzy godziny bo pobłądził w terenie. Dlatego wspomniane w artykule geografii wojskowej są jak najbardziej potrzebne.

 3. Jasny Gwint !!!

  Na obsłudze i korzystaniu z GPS, znają się pierwszoklasiści szkół podstawowych i co mądrzejsi kierowcy, a nawet większość posiadaczy praw jazdy, ale dla poznania tego tematu przez obecnych i przyszłych wojskowych, trzeba utworzyć kierunek studiów „geografia wojskowa”.
  Pewnie będą nauczani w stylu: „Wojskowy pies służbowy składa się z: kagańca, obroży, smyczy i psa właściwego”.

 4. UMC$ zamiast się reformować i podnosić jakość obecnych kierunków to tworzy nowe twory byle więcej kandydatów zebrać. Za każdym stoi kasa a to dla UMC$ ma najwyższy priorytet.

 5. Młodzieży, zabierajcie się z Lublina do Warszawy, Wrocławia, Poznania na swoje wymarzone studia. Nie marnujcie czasu na tej podrzędnej uczelni bo czasu wam nikt nie zwróci ani atrakcyjnej pracy nie da w tym grajdole. Duże miasta, duże szanse na rozwój.

 6. geografia wojskowa, przydatna zwłaszcza w nieistniejącej Służbie Celnej :]

Z kraju