Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Przedsiębiorczość akademicka w Lublinie może liczyć na jeszcze większe wsparcie. Podpisanie listu intencyjnego

UMCS, Gmina Lublin oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której częścią jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny, to sygnatariusze podpisanego wczoraj, 9 lutego br., listu intencyjnego. Te trzy podmioty będą wspierać przedsiębiorczość akademicką w Lublinie oraz promować start-upy i spin-offy.

Spotkanie delegacji z Poznania oraz przedstawicieli uczelni i miasta odbyło się w Centrum ECOTECH-COMPLEX. Dokument w formie listu intencyjnego w tej sprawie podpisali: rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Radosław Dobrowolski, prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a zarazem dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego prof. Hieronim Maciejewski oraz dyrektor lubelskiego Centrum Ecotech-Complex prof. Ryszard Naskręcki. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin dr Mariusz Sagan, zastępca dyrektora tegoż wydziału Monika Król, wiceprezes Zarządu Fundacji UAM dr hab. inż. Marcin Śmiglak oraz zastępca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego dr Justyna Adamska.

Głównym celem wynikającym z podpisanego dokumentu będzie prowadzenie wspólnych działań w zakresie promowania i rozwijania współpracy między środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem, opartych na transferze wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązaniach przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego.

– Sygnatariusze listu intencyjnego – tłumaczy Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS – za najważniejsze elementy wzajemnej współpracy uznali: wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w Lublinie, w tym wzajemną pomoc w działaniach promujących start-upy oraz spin-offy, wspólne wykorzystanie potencjału i infrastruktury Centrum ECOTECH-COMPLEX do realizacji projektów B+R, udział we wspólnych projektach naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych, społecznych. Zauważyli również, iż priorytetowo potraktują przygotowanie oferty inwestycyjnej do wspólnie uzgodnionych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze wysokich technologii, badań i rozwoju, jak również wspólną organizację wydarzeń promujących idee przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwijanie współpracy między środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski przypomniał, że wraz z nową kadencją władz rektorskich (od września 2020 r.) na funkcję dyrektora Centrum ECOTECH-COMPLEX został powołany związany z Poznaniem prof. Ryszard Naskręcki:

– Jestem wdzięczny, że w ślad za tym faktem poszły rzeczywiste kroki związane z transferem myśli i kontaktów, które w tej chwili się formalizują, a w nieodległej przyszłości zaowocują konkretnymi inicjatywami. Dziś tak naprawdę finalizujemy działania, które toczą się od kilku miesięcy. Współpraca z PPN-T to nie tylko nowe szanse i możliwości dla Centrum ECOTECH-COMPLEX i UMCS, ale także ciekawe perspektywy rozwoju dla nowoczesnego, silnie opartego na badaniach naukowych i innowacjach Lublina.

W podobnym duchu oscylowała także wypowiedź Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka:

– Symbioza uczelni z miastem i jego mieszkańcami stanowi dzisiaj jeden z fundamentów rozwoju. Jestem przekonany, że nawiązana współpraca, przekładająca się na realizację prestiżowych projektów badawczo-wdrożeniowych w obszarze smart city oraz wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji lubelskiej gospodarki, dodatkowo umocni akademicką i gospodarczą pozycję Lublina. Oprócz szeregu działań mających na celu wzmocnienie oferty i dostępności usług dla lokalnych podmiotów działających w obszarze nowych technologii, badań i rozwoju, podpisany list intencyjny umożliwi także tworzenie programów skierowanych do mieszkańców miasta m.in. z obszaru zdrowia czy edukacji.

Natomiast o wspólnych planach i wsparciu ze strony Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego mówił jego dyrektor prof. Hieronim Maciejewski:

– PPN-T funkcjonuje już od 27 lat. Pozyskaliśmy bagaż doświadczeń, którym bardzo chętnie się podzielimy. Głównym zamierzeniem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest stworzenie ekosystemu innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości. Samo kreowanie i transfer technologii nie ma racji bytu, jeśli nie ma odpowiedniego klimatu. Tutaj, w Lublinie, zarówno władze uniwersyteckie, jak i władze miasta widzą potrzebę rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Bardzo chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. PPN-T zajmuje się w dużej mierze kreowaniem przedsiębiorczości, rozwojem, ale jesteśmy również nietypowym parkiem, ponieważ jako jedyni posiadamy status jednostki naukowej. W tym tkwi nasza siła, łatwiej możemy znaleźć wspólny język z uniwersytetami oraz innymi ośrodkami badawczymi. Kluczowe jest również miejsce miasta, bo to ono kreuje perspektywy, umożliwia zakładanie nowych inicjatyw biznesowych, a przede wszystkim dąży do utrzymania talentów, które pojawiają się na uniwersytecie, i stwarza im potrzebną infrastrukturę oraz warunki do tego, żeby mogły się rozwijać.

Szczegóły przyszłej współpracy omówił inicjator porozumienia prof. Ryszard Naskręcki:

– Można powiedzieć, że „sprowadzam” do Lublina z Poznania to, co Poznań ma najlepsze – Poznański Park Naukowo-Technologiczny. (…) List intencyjny jest konsekwencją działań, które umożliwiły wzajemne poznanie się i tym samym budowanie atmosfery zaufania oraz merytorycznej współpracy między partnerami. Szczególne znaczenie miała wizyta dyrekcji PPN-T w Lublinie, spotkanie z władzami rektorskimi UMCS, rozmowy w Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz w Urzędzie Miasta Lublin. Kolejnym etapem była rewizyta w Poznaniu – wraz z dyrektorem Mariuszem Saganem mieliśmy okazję zapoznać się z osiągnięciami parku oraz jego imponującą infrastrukturą. W moim przekonaniu najważniejszym obszarem współpracy będzie merytoryczne wsparcie ze strony PPT-N tego, co się dzieje na styku nauka – otoczenie społeczno-gospodarcze. Poznański Park ma ogromne doświadczenie i wiedzę oraz struktury, a także europejski, globalny punkt widzenia. Transfer tych elementów do Lublina jest nam bardzo potrzebny. Mamy już wstępną mapę pewnych przedsięwzięć, które chcielibyśmy realizować. (…) Dzisiaj żadnych sukcesów nie osiąga się w izolacji. Warunkiem koniecznym do tego, aby cokolwiek robić dobrze, jest przede wszystkim współpraca oparta na zaufaniu i kompetencjach. (…) Chcielibyśmy wspierać różne działania z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Mam tu na myśli przede wszystkim wykorzystywanie pomysłów młodych ludzi oraz wsparcie, aby te pomysły potrafili komercjalizować i zarabiać na nich. Przedsiębiorczość akademicka jest ważnym elementem nie tylko uczelni, ale również samorządu. (…) Kolejnym jest kształcenie w zakresie kompetencji miękkich, których coraz bardziej wymaga rynek pracy. Musimy przewidywać, co będzie potrzebne na rynku za kilka czy kilkanaście lat. Ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia. (…) Nie ma bardziej doświadczonego partnera w tym obszarze niż PPN-T, który z ogromnym sukcesem takie środki pozyskuje. Jesteśmy przekonani, że będzie nam łatwiej pozyskać finansowanie na różne działania wspólnie niż każdemu z osobna.

W wypowiedzi dra Mariusza Sagana, dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin, znalazło się nawiązanie do strategii miasta:

– W najnowszej Strategii Lublin 2030 współpraca i koegzystencja sektorów samorządowego, biznesowego oraz edukacji jest jednym z najważniejszych obszarów naszego zainteresowania i jest niezbędna do dynamicznego rozwoju miast akademickich. Fundamentem sukcesu gospodarczego są wiedza, kreatywność i kultura przedsiębiorczości, rozwijane między innymi na uczelniach czy w firmach. Lublin dysponuje zasobami, które umożliwią dynamiczny rozwój gospodarczy w obecnej dekadzie. System edukacji w Lublinie osiąga bardzo dobre wyniki, a odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem należy do najwyższych w kraju. Uczelnie wyższe coraz aktywniej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu i zmieniającej się roli samorządu. Władze Lublina kładą duży nacisk na inicjowanie działań mających na celu stworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu, a jednym z warunków rozwoju przedsiębiorstw jest dostosowanie się do warunków nowoczesnej gospodarki. Ta z kolei oparta jest na wiedzy i nowoczesnych technologiach opracowywanych m.in. na uczelniach wyższych.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, będący częścią Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od ponad 20 lat konsekwentnie łączy naukę z gospodarką i jest jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadającym status jednostki naukowej, posiadającej kategorię naukową A.

– Misją PPN-T jest komercjalizacja wiedzy i technologii – przypomina rzecznik prasowy UMCS Aneta Adamska – szczególnie w obszarze chemii, fizyki, biotechnologii i IT, na bazie prowadzonych badań naukowych oraz unikalnych w skali kraju kompetencji i wyspecjalizowanej infrastruktury. Park oferuje wysokiej jakości usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz laboratoryjnych i rozwoju technologii oraz doradztwo w obszarze wdrażania innowacji oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań. Podmiot ten jest ważną instytucją otoczenia biznesu, od lat wspierającą rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. W portfelu PPNT znajduje się kilkanaście spółek technologicznych, w które zainwestowano blisko 8 mln zł. Jednostka realizuje projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, międzynarodowe, dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, polityki innowacyjnej czy transferu technologii. Kwota dofinansowania przekroczyła już ponad 100 mln zł.

Wypowiedzi

Krzysztof Żuka

prof. dr. hab. Hieronim Maciejewski

prof. dr. hab. Radosław Dobrowolski

prof. dr. hab. Ryszard Naskręcki

(fot. wideo Bartosz Proll UMCS, tekst Leszek Mikrut)

2 komentarze

  1. Czyli tzw zanik publicznych pieniędzy? 🙂

  2. Po co wspierać startupy skoro prześladuje się firmy na późniejszym etapie? Przecież jak wyjdą z inkubatora to zaraz ZUS z urzedem skarbowym ją rozjadą, robiąc miejsce zagranicznym korporacjom z dużymi ulgami podatkowymi.

Z kraju