Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę regulującą cenę węgla

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której została ustalona maksymalna cena tony węgla na poziomie 996,60 zł. Będzie ona obowiązywała odbiorców indywidualnych, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Ustawa podpisana przez prezydenta wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Warunkiem przyznania rekompensaty będzie sprzedaż odbiorcom ww. paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę. Przez gospodarstwo domowe ustawa rozumie gospodarstwo, którego głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym.

Rekompensaty będą przysługiwały także w przypadku sprzedaży w/w paliw stałych wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. Ustawa przewiduje, iż maksymalna ilość węgla, za którą przedsiębiorca sprzedający ww. paliwo stałe może uzyskać rekompensatę, wynosi 3 tony dla jednego gospodarstwa domowego.

Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego nie może wynieść więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A. Członek gospodarstwa domowego chcąc dokonać zakupu paliwa stałego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę będzie obowiązany do przekazania sprzedawcy oświadczenia o ilości tego paliwa, które nabył po dniu wejścia w życie ustawy oraz udokumentowania faktu, że pod adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe, jest zlokalizowane źródło spalania paliw stałych.

Analogiczne wymogi ustawa nakłada na osobę działającą w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, nabywającą paliwa stałe dla tej wspólnoty lub spółdzielni. Wzory oświadczeń składanych w tym zakresie przedsiębiorcy sprzedającemu paliwo stałe określają załączniki do ustawy.

Rekompensaty wypłacane będą z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Zostanie on w 2022 r. zasilony kwotą 3 000 000 000 zł, pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie.

(prezydent.pl, źródło Kancelaria Prezydenta RP)

24 komentarze

  1. X-X-X-X-X--X-X-X

    Kiedy kartki na mięso?