Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Wręczenie umów o dofinansowanie i uroczyste otwarcie szpitalnego bloku R (zdjęcia)

We wtorek w drugim dniu posiedzenia Komitetu Monitorującego, uroczyście wręczono umowy Beneficjentom programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz otwarto nowy budynek centralnego traktu operacyjnego (blok R) w szpitalu wojewódzkim przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Z tej okazji nasz region odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej Aleksandra Kowalska.

Drugiego dnia posiedzenia Członkowie Komitetu Monitorującego wraz z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim wzięli udział w uroczystym podpisaniu i wręczeniu umów o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Następnie udali się na wizytę studyjną projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

– Na dzień 16 lutego br. ogłosiliśmy 83 nabory o łącznej kwocie wsparcia wynoszącej ponad 3,9 mld zł. Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w 68 naborach, w ramach których potencjalni beneficjenci złożyli 1631 wniosków o dofinansowanie o łącznej kwocie wnioskowanego wsparcia wynoszącej blisko 4,6 mld zł. Podpisaliśmy 350 umów o dofinansowanie projektów o wartości wkładu UE wynoszącej ponad 2,3 mld zł – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Warto podkreślić, że posiedzenia KM oraz towarzyszące temu spotkania nabierają obecnie szczególnego znaczenia. W roku 2024 świętujemy bowiem 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz jubileusz 550-lecia Województwa Lubelskiego. To czas podsumowań, podziękowań i docenienia pracy beneficjentów oraz naszych partnerów za pracę na rzecz rozwoju regionu. To dzięki temu wspólnemu wysiłkowi Województwo Lubelskie utrzymuje dynamiczne tempo wdrażania Funduszy Europejskich. Potwierdzają to m.in. ministerialne rankingi, z których wynika, że Lubelskie jest liderem w realizacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, m.in. pod względem procentowego wykorzystania alokacji w podpisanych umowach o dofinansowanie.

„e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”

Na początku podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektu o znaczeniu strategicznym dla województwa lubelskiego. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” wsparcie otrzymają 22 instytucje publiczne, dzięki czemu 100 tys. osób rocznie będzie mogło skorzystać z nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. Najbardziej oczekiwanym rezultatem będzie objęcie całej powierzchni województwa lubelskiego cyfrową ewidencją gruntów i budynków.

Celem projektu z Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie jest zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych. Zadania obejmą m.in. wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych, zakup i instalację oprogramowania do świadczenia e-usług czy zakup sprzętu informatycznego. Ważnym elementem projektu jest skanowanie materiałów zasobu geodezyjnego. Ma ono na celu przekształcenie dokumentów z postaci analogowej do postaci cyfrowej, co pozwoli na utworzenie cyfrowych baz danych. Tak powstały zbiór umożliwi zapewnienie elektronicznego dostępu do dokumentów gromadzonych w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dzięki poprawie jakości i wiarygodności danych możliwe będzie także zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej, co doprowadzi do obniżenia kosztów wykonywanych zadań.

Projekt pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” jest realizowany w partnerstwie 22 jednostek samorządu terytorialnego – powiatów oraz miast na prawach powiatu – a jego liderem został Powiat Lubelski. Partnerzy projektu to Powiaty: Bialski, Biłgorajski, Chełmski, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski i Zamojski oraz Miasta: Biała Podlaska, Chełm i Lublin. Projekt z Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie wyniósł 189 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 111,2 mln zł.

Fundusze Europejskie na realizację programów rozwojowych szkół

W drugiej części wydarzenia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, opiewające na ponad 44 mln zł, z czego blisko 37,6 mln zł to wsparcie z Funduszy Europejskich. Umowy odebrało 30 Beneficjentów. Należy jednak podkreślić, że całkowita alokacja projektu była znacznie wyższa, bo wyniosła 100 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 94,8 mln zł.
Projekty podpisane w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne pozwolą na rozwój kompetencji, umiejętności i zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć dodatkowych (m.in. zajęcia wyrównawcze, rozwijające czy terapeutyczne), a także wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia oraz szkolenia i możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną otrzymają także uczniowie ze specjalnymi potrzebami, a nauczyciele będą mogli doskonalić swoje kompetencje i warsztat. Projekty umożliwiają także zakup wyposażenia w ramach zwiększania potencjału danej placówki, a także dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową projektów stanowią szkoły lub placówki kształcenia ogólnego (z wyłączeniem specjalnych), przedstawiciele kadry szkół lub placówek kształcenia ogólnego; uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni z doświadczeniem migracji, pracodawcy.

Otwarcie bloku R i wizyta studyjna w szpitalu wojewódzkim

W kolejnej części uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej i uroczystym otwarciu nowego budynku centralnego traktu operacyjnego (blok R) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dzięki projektowi „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”, zrealizowanemu w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, szpital zyskał nowe możliwości świadczenia usług zdrowotnych na najwyższym poziomie. Skorzystają z nich wszyscy mieszkańcy Województwa Lubelskiego. Szacuje się, że ulepszonymi usługami zdrowotnymi zostanie objętych aż 4 tys. osób rocznie, a personel Szpitala będzie pracować w funkcjonalnych i nowoczesnych wnętrzach.

Projekt dotyczył budowy budynku zabiegowo-anestezjologicznego o powierzchni użytkowej około 6,5 tys. m2. W bloku R znalazł się przede wszystkim blok operacyjny, w skład którego weszło 5 sal operacyjnych z pomieszczeniami funkcyjnymi. Powstała także sala hybrydowa z możliwością montażu robota chirurgicznego i urządzeń do neuronawigacji oraz tomografii śródoperacyjnej. Został tu również zlokalizowany Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii obejmujący 18 łóżek usytuowanych w zespołach 2- i 4-łóżkowych oraz Centralna Sterylizacja z bezpośrednią komunikacją z nowym blokiem operacyjnym. Budynek został skomunikowany z pozostałą częścią szpitala. Całkowita wartość tego projektu wynosiła 85,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 84,8 mln zł.

(Źródło: UMWL)

4 komentarze

  1. Zwykła pogoda dla bogaczy

  2. Szpital – miejsce leczenia ludzi.
    Kościół – miejsce uprawiania praktyk religijnych.
    Czy na otwarcie kościoła przychodzi lekarz?

Dodaj komentarz

Z kraju