Czwartek, 25 kwietnia 202425/04/2024
690 680 960
690 680 960

Alimenty i ich podwyższenie, jazda po alkoholu, choroba a sprawa w sądzie. Czytelnicy pytają, adwokat odpowiada

Kontynuujemy cykl materiałów poruszających często skomplikowane i nie do końca zrozumiałe aspekty dotyczące życia codziennego. Tym razem wracamy do spraw poruszonych przez Czytelników. W ich omówieniu pomaga naszym Czytelnikom jeden z lubelskich adwokatów.

Jestem studentem. Jechałem samochodem pod wpływem alkoholu. Czy prokuratura lub Policja powiadomią uczelnię o moim wybryku? Boje się, że zostanę relegowany z uczelni.

Zgodnie z przepisem art. 21 kodeksu postępowania karnego, o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób. Prokurator zawiadamia również o wszczęciu postępowania przeciw funkcjonariuszom publicznym, a o wszczęciu postępowania przeciw innym osobom, o których mowa powyżej – jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny.

Mam sprawę w Sądzie cywilnym, jestem chory. Trwa pandemia COVID-19, czy muszę składać zaświadczenie wydane przez lekarza sądowego? Chce unikać kontaktu z ludźmi  w Sądzie czy u lekarza.

Pytanie bardzo na czasie. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami COVID-19. Z uwagi na powyższe ustawodawca zdecydował o złagodzeniu zasady usprawiedliwiania nieobecności w sądzie z powodu choroby. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, ze zm.): „W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym”.

O co zapyta mnie Sąd na sprawie o podwyższenie alimentów? To ja złożyłam pozew przeciwko byłemu mężowi. 

Zacznijmy od tego, że zgodnie z przepisem art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Ustalenie wystąpienia „zmiany stosunków” oraz jej wpływu na wysokość świadczeń alimentacyjnych należnych uprawnionemu, wymaga porównania stanu istniejącego w chwili orzekania o alimentach (np. w sprawie o alimenty lub o rozwód) ze stanem istniejącym w czasie rozpoznawania powództwa o podwyżkę alimentów. Sąd może przykładowo zapytać:

  • czy wzrosły możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów?
  • jak zmieniły się dochody osoby składającej pozew?
  • czy i jak zwiększyły się wydatki na dziecko?
  • czy po wydaniu wyroku w poprzedniej sprawie pojawiły się nowe wydatki na dziecko?
  • o ile w skali miesiąca wzrosły wydatki na dziecko?
  • czy osoba zobowiązana do płacenia alimentów czyni osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka?

Na pytania odpowiadał Łukasz Lecyk z Kancelarii Adwokackiej w Lublinie.

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone

Z kraju