Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Prawa i obowiązki pieszego na drodze

Sezon jesienno-zimowy to okres zwiększonej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Postanowiliśmy przedstawić a przede wszystkim przypomnieć wszystkim, także kierowcom, o przepisach związanych z ruchem pieszych.

Ostatnio pod materiałami ze zdarzeń drogowych z udziałem pieszych trwa dyskusja na temat co wolno pieszemu a co nie. Sytuacje drogowe związane z ruchem pieszych nie są klarowne, tak dla kierowców jak i dla samych pieszych. Chcemy aby poniższe przypomnienie z przepisów ruchu drogowego było powtórką dla kierowców a dla pieszych wskazówką w bezpiecznym pokonywaniu ulic i dróg.

Trochę statystyki

W 2012 roku na przejściach dla pieszych w Polsce doszło do ponad 3300 wypadków, zginęło w nich 212 osób, ponad 3000 zostało rannych. To zatrważające dane, które pokazują skalę problemu zdarzeń z udziałem pieszych.

Kim tak naprawdę jest pieszy?

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Jakie są obowiązki pieszego?

Pieszy jest obowiązany zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Musi stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

Przepisy ruchu drogowego dotyczące ruchu pieszych

 Art. 11.

 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
 2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
 3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
 4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
 5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 12.

 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
 2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.
 3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.
 4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
 5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.
 6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:
  1. pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:
   • pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,
   • ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;
  2. w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;
  3. światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.
 7. Zabrania się:
  1. ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;
  2. ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;
  3. prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Art. 13.

 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
 3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
 4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
 6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
 8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 14.

 1. Zabrania się:
  1. wchodzenia na jezdnię:
   • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
   • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
  3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
  4. przebiegania przez jezdnię;
  5. chodzenia po torowisku;
  6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
  7. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Art. 15.  Przepisów art. 11–14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

Jesteś pieszym lub kierowcą? Zapamiętaj dobrze te znaki !

Prawa i obowiązki pieszego na drodze
Prawa i obowiązki pieszego na drodze

2013-12-10 20:09:09
(fot. tytułowe lublin112.pl, tekst oprac. dzięki stronie http://www.suwalki.policja.gov.pl)

5 komentarzy

 1. Obowiązkowe powinno być wyposażenie pieszych/rowerzystów w elementy odblaskowe. Jeżdżę trochę więcej niż przeciętny kierowca i takie jest moje spostrzeżenie

 2. Bardzo mnie cieszy tego typu materiał. Mam nadzieję że przynajmniej niektórym kierowcom jak i pieszym ułatwi życie. Pozdrowienia dla redakcji

 3. Wszystko fajnie, tylko, że jak potrącisz idiotę, który wbiegnie na przejście na czerwonym świetle prosto pod koła to i tak będzie twoja wina. Uważam, że w kodeksie powinny być zawarte sankcje dla pieszych za nieprzestrzeganie przepisów, a policja i sądy powinny obiektywnie podchodzić do winy kierowcy podczas wypadków z udziałem pieszych.

 4. Może nie mamy siedmiu żyć ale myślę, że scenka ta wiernie odwzorowuje to jak trudno przejść przez jezdnie w mieście http://www.youtube.com/watch?v=FSiYhOIyx70&list=PL36bZAc3QDfsx8CgaS6-ous2xmuSND1kB

 5. Piesi przede wszystkim nie powinni bezmyślnie wchodzić na przejścia. Kierowca też człowiek i może nie zauważyć, wiadomo różne sytuacje mają miejsce na drodze.

Z kraju