Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Pomoc aresztowanemu, sprawa o alimenty, podział majątku. Lubelski adwokat radzi Czytelnikom

Publikujemy bezpłatne porady prawne, które za naszym pośrednictwem udziela lubelski adwokat Łukasz Lecyk. Tym razem dotyka on problematyki aresztowania, alimentów i władzy rodzicielskiej oraz podziału majątku.

Mój chłopak został niedawno tymczasowo aresztowany. Co mogę zrobić, jak mogę pomóc?

Jeśli nie minął na termin na złożenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego, należałoby jak najszybciej zgłosić się do adwokata celem sporządzenia przez niego tego środka odwoławczego.

Zgodnie z przepisem art. 252 kodeksu postępowania karnego, na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego sąd rozpoznaje niezwłocznie, z tym że zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania nie później niż przed upływem 7 dni od przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi aktami.

Jak udowodnić mój osobisty wkład w wychowanie syna? Mam dwie sprawy: o alimenty i ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z przepisem art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka mają istotne znaczenie także w kontekście sprawy np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Jak wykazać osobiste starania o wychowanie i utrzymanie małoletniego? Pomocne będą zeznania świadków, zdjęcia wskazujące na duży udział rodzica w wychowaniu dziecka (wspólne wyjścia, wakacje etc.), zaświadczenia z przychodni na fakt interesowania się stanem zdrowia dziecka, zaświadczenia ze szkoły na fakt interesowania się postępami dziecka w nauce, korespondencja e-mailowa z wychowawcą, lekarzem, korepetytorem itp., bilety czy rezerwacje na fakt wyjść z dzieckiem, przelewy czy faktury VAT na fakt dobrowolnego łożenia na małoletniego.

Ile może potrwać sprawa o podział majątku?

Zdarzało mi się prowadzić sprawy, które trwały dosłownie kilka miesięcy. Sprawy te kończyły się ugodą lub wydaniem merytorycznego postanowienia na pierwszym terminie rozprawy. Dzieje się tak, gdy strony są zgodne co do tego co wchodzi w skład majątku wspólnego, ile to jest warte i w jaki sposób majątek dorobkowy powinien być podzielony. W tego typu sprawach strony nie zgłaszają również dodatkowych żądań takich jak np. rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny lub odwrotnie.

Częściej jednak prowadzę sprawy, które trwają i trwają… Najdłuższa sprawa o podział majątku, którą prowadziłem, trwała prawie osiem lat. W tego typu sprawach, strony zazwyczaj nie są zgodne co do tego co w chodzi w skład majątku wspólnego, ile to jest warte i w jaki sposób majątek podzielić. To powoduje, że zachodzi konieczność dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, co znacznie wydłuża czas trwania postępowania. Generuje także bardzo duże koszty, sięgające kilku, a nawet kilkunastu tysięcy zł. Sprawy, które ciągną się latami to zazwyczaj sprawy, w których uczestnicy postępowania zgłaszają dodatkowe żądania np. rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty. Dodatkowe żądania muszą być poparte materiałem dowodowym. Uczestnicy często wnoszą o dopuszczenie dowodu z zeznań kilku świadków, co powoduje konieczność odroczenia rozpraw na kolejne terminy.

(fot. pixabay.com)

3 komentarze

  1. Bezpłatna porada u mnie to gratis wskazanie adresu mojej kancelarii na szopena.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo