Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Kiedy pojawił się płot, dowiedzieli się o budowie. Mieszkańcy protestują przeciwko dewastacji Parku Jana Pawła II w Lublinie (zdjęcia)

W ostatnim czasie to kolejny protest mieszkańców budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Wyżynnej w Lublinie przeciwko budowie w sąsiedztwie Parku Jana Pawła II. Dzisiaj z mieszkańcami spotkali się przedstawiciele miasta, podczas nagrania programu „Zdarzenia – magazyn reporterów” realizowanego przez TVP3 Lublin.

Jak mówią mieszkańcy, o budowie dowiedzieli się w momencie, kiedy w rejonie Parku Jana Pawła II, przy ul. Wyżynnej zobaczyli metalowe ogrodzenie. Kiedy zaczęli się interesować sprawą wyszło na jaw, że w miejscu tym mają powstać budynki.

– Urząd Miasta Lublin wydał dla Global Rent Sp. z o.o. Sp. K. bardzo kontrowersyjne i szkodliwe pozwolenie 1179/20 na budowę w Parku Jana Pawła II w Lublinie (Wąwozu lessowego Dzielnicy Czuby), stanowiącego naturalną wentylację Miasta, tak istotną retencji wody oraz miejsce rekreacji, sportu i odpoczynku dużej części jego mieszkańców na tych unikalnych terenach zielonych, które stanowią jego atut i wizytówkę – poinformowali nas mieszkańcy.

Dodają, że pozwolenie jest niespójne w kontekście budynku Usługowego z Uchwałą nr 1688/LV/2002, która dopuszcza przeznaczenie terenów, wyłącznie z oznaczeniem w planie KS1 terenu parkingów oraz ZP terenu zieleni urządzonej i nie przewiduje terenów usługowych (U), w tym budynków usługowych, zwłaszcza w obrębie Parku Jana Pawła II – terenów ZP. Teren ma oznaczenia KS1 i ZP (Zieleń Publiczna). Oznaczenie w planie KS1 (parkingi, parkingo-garaże i garaże, w pobliżu bloków preferowane parkingi wielopoziomowe) pozwala ewentualnie na realizację innych obiektów pod warunkiem, że są związane z funkcja podstawową i nie mogą obejmować więcej niż 15% terenu. Natomiast na usługi obejmujące handel, gastronomię czy miejsca noclegowe pozwala wprost inne przeznaczenie oznaczone symbolem KS.

Emocje wokół budowy rosną

Sprawa budowy w tym miejscu z dnia na dzień coraz bardziej rozpala mieszkańców, którzy mają ogromne pretensje do Miasta Lublin. Do miejskich urzędników zwróciliśmy się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

– Budynki, na które zostało wydane pozwolenie na budowę sytuowane są na terenie przeznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego z 2002 roku pod budowę parkingów i garaży (symbol KS1). Na fragmentach nieruchomości przeznaczonych w planie pod zieleń (ZP), projekt nie wprowadza żadnych modyfikacji, przewiduje tam zieleń niską. W tym konkretnym przypadku projekt inwestora nie wprowadza zabudowy w granicach chronionej strefy „Parku Czuby”, który w obowiązującym planie jest objęty ochroną jako obszar przyrodniczy, przeznaczony pod zieleń ogólnodostępną. Oznacza to, że inwestor nie może ingerować i realizować inwestycji kubaturowej (budynku garażowego oraz budynku usługowego) na terenie Parku Jana Pawła II. Zgodnie z projektem inwestycja ta ma być realizowana poza tym obszarem chronionym, na terenie, dla którego od 2002 r. plan zagospodarowania przewiduje jako funkcję podstawową lokalizację parkingów i garaży – wyjaśnia Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Dodaje również, że wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 26 listopada 2019 r., zaś 8 października 2020 projekt otrzymał zatwierdzenie i pozwolenie na budowę.

– Dotyczy ono budynku garażowego oraz budynku usługowego (dopuszczonego w mpzp w zakresie obsługi funkcji podstawowej obiektu), a także zagospodarowania terenu i instalacji zewnętrznych, przebudowy sieci energetycznej i teletechnicznej, budowy oświetlenia terenu, drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, chodników oraz odcinka ulicy stanowiącej dojazd do drogi wewnętrznej. Zgodnie z przedłożonym przez inwestora projektem, budynek garażowy ma posiadać 4 kondygnacje nadziemne o łącznej wysokości ok. 16 m, natomiast budynek usługowy 3 kondygnacje o wysokości ok. 11 m. Główny wjazd na teren inwestycji zaprojektowano od strony południowej poprzez istniejący zjazd z ul. Wyżynnej i zlokalizowaną tam drogę wewnętrzną – wyjaśnia Justyna Góźdź.

Przedstawicielka miasta dodaje, że dla działek objętych pozwoleniem na budowę od 2002 roku obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II (uchwała Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26.09.2002 r.) Nieruchomości, których dotyczy pozwolenie na budowę znajdują się w większości na terenie z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parkingi, parkingo-garaże i garaże (symbol KS1).

– Możliwa jest także lokalizacja innych sieci, urządzeń i obiektów usługowych dopuszczonych w mpzp w zakresie obsługi funkcji podstawowej obiektu. Obiekty takie można lokalizować pod warunkiem zachowania charakteru i wymagań podstawowego przeznaczenia oraz zasady, by nie zajmowały więcej niż 15% powierzchni terenu. Projektowany usługowy budynek uzupełniający ma mieć pow. 457,46 m2 – ok. 11%, czyli nie przekracza 15% powierzchni terenu dopuszczonej pod taką zabudowę. Budynek ma zapewniać w szczególności: garażowanie z wypożyczalnią rowerów, hulajnóg i innego sprzętu kołowego oraz obsługę serwisową tych środków komunikacji (naprawa, wulkanizacja, diagnostyka, sklep motoryzacyjny). Mają się w nim znaleźć także pomieszczenia biurowe niezbędne do administrowania całością obiektu. Procedura wydawania pozwolenia na budowę jest ściśle opisana przepisami prawa, nie ma w niej miejsca na uznaniowość. Jeśli wnioskodawca spełnia warunki określone w prawie budowlanym, obowiązkiem urzędu jest wydanie decyzji. W tym przypadku projekt był zgodny z zapisami obowiązującego tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz spełniał wszelkie wymogi formalne regulowane przepisami prawa, nie było zatem przesłanek do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, a zgodnie z przepisami kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, ponosi konsekwencje karne, łącznie z karą pozbawienia wolności – precyzuje Justyna Góźdź.

Miasto Lublin, jak czytamy w odpowiedzi, konsekwentnie obejmuje ochroną planistyczną tereny o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

– Przykładem działań planistycznych prowadzonych w tym rejonie jest przystąpienie we wrześniu 2021 r. do sporządzenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju, w rejonie wąwozu, który ma chronić te obszary przed zabudową. Innym przykładem jest przystąpienie w grudniu tego samego roku do sporządzenia miejscowych planów dla ponad 1600 ha terenów zielonych o szczególnym dla Lublina znaczeniu przyrodniczym, w tym m.in. dla Lasu Stary Gaj oraz Lasu Dąbrowa. Wszystkie te projekty planów są już na zaawansowanym etapie – uzgodnień z instytucjami – dodaje Justyna Góźdź.

Brak dostępności terenu dla mieszkańców

Mieszkańcy mają zastrzeżenie, co do obecnej dostępności tego terenu, na którym z pieniędzy publicznych utrzymywana była m.in. zieleń.

– Z publicznych pieniędzy zieleń na terenie działki inwestycyjnej tj. 117/4 o oznaczeniu ZP na planie zagospodarowania terenu była utrzymywana ze środków publicznych, a obecnie została ogrodzona od mieszkańców i jest zagrożona wycinką (drzew, krzewów), utwardzeniem pozostałego terenu zieleni. Dotychczas użytkowane przez mieszkańców ścieżki dojść na terenie działki Inwestora zostały zbudowane z publicznych środków. Inwestor te ścieżki ogrodził – zablokował nie tworząc alternatywnych dróg przejścia na sąsiadującej z działką inwestycyjną działce miejskiej 1117/5, która widnieje na tablicy informacyjnej budowy. Tym samym uniemożliwiono swobodny dostęp mieszkańców, w tym mieszkańców SBM Politechnika do i z Parku Jana Pawła II. Oczywiście jest wąski przesmyk pomiędzy terenem inwestycyjnym, a terenem SBM Politechnika oraz obok Wiaduktu Filaretów, ale jeden stanowi stromą skarpę obok budynku Wyżynna 51, a drugi w sporej odległości, również ma duży kąt nachylenia (bez schodów). Mieszkańcy okolicznych budynków będą zatem korzystać z terenów SBM Politechnika szukając tych alternatywnych dróg dojścia w sposób niekontrolowany dla zieleni na terenie Spółdzielni – alarmują nas mieszkańcy.

Miasto Lublin odpowiada, że działka, na której planowana jest inwestycja nie jest działką miejską. Należy do inwestora i osób fizycznych.

– To właściciel nieruchomości zarządza tym terenem, a Urząd nie ma kompetencji w zakresie nieruchomości, która nie jest jego własnością. To właściciel ma prawo ogrodzić teren, który do niego należy. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa, na czas realizacji inwestycji, teren budowy musi być ogrodzony (Prawo budowlane art. 45a ust. 1 pkt 1 oraz Rozdział 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych) – wyjaśnia Justyna Góźdź.

Nakaz zachowania naturalnego ukształtowania terenu

Kolejne zastrzeżenie mieszkańców jest do Rady Miasta Lublin, która na mocy jednej z uchwał, ustanowiła na ulicach Wyżynnej i Szczytowej nakaz zachowania naturalnego ukształtowania terenu. Co, jak uważają, stoi w kontrze do kontrowersyjnej decyzji pozwolenia na budowę z 2020 r, ale faktem jest, że w tym przypadku prawo nie dział wstecz i pozwolenie było przed podjęciem takiej uchwały.

– Wskazana uchwała dotyczy innego terenu – oddalonego o około 350 m, nie objętego przedmiotowym pozwoleniem na budowę. Na obszarze inwestycji od ponad 20 lat obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pozwolenie na budowę wydane zgodnie z obowiązującym wówczas i obecnie, planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie – precyzuje Justyna Góźdź.

Brak konsultacji społecznych, brak informacji o budowie

– Z nieznanych jeszcze przyczyn SBM Politechnika nie jest stroną Inwestycji (nie była informowana) chociaż na tablicy informacyjnej występuje działka 117/5 sąsiadująca bezpośrednio z terenem Spółdzielni. Nie było żadnych konsultacji społecznych odnośnie budowy w Parku Jana Pawła II. Co ciekawe nie przeprowadzono konsultacji społecznych poprzez Biuro Partycypacji Społecznej (PS) z mieszkańcami Miasta Lublin, zwłaszcza ze społecznością lokalną odnośnie takiej wielokondygnacyjnej zabudowy budynkami terenu w Parku im. Jana Pawła II, pomimo, że Miasto Lublin posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Partycypacyjnego, otrzymany przez Miasto w 2014 r. Urząd Miasta Lublin nie poinformował o tak dużej i kontrowersyjnej Inwestycji w Parku Jana Pawła II swojej jednostki pomocniczej jaką jest Rady Dzielnicy Czuby Południowe, tym bardziej ta Rada nie mogła poinformować tej części mieszkańców Miasta – lokalnej społeczności – właścicieli nieruchomości , w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, na które Inwestycja może wpływać, w tym mieć wpływ środowiskowy. Oczywiście chodzi zwłaszcza o właścicieli nieruchomości sąsiadujących granicami Parku Jana Pawła II – SBM Politechnika – czytamy w przesłanym do nas mailu.

Przedstawicielka Miasta Lublin wyjaśnia, że grupa podmiotów uprawnionych do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę została uregulowana w Prawie budowlanym, według którego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

– W przypadku decyzji o pozwoleniu dla Global Rent Sp. z o.o. Sp. K., SBM Politechnika nie była stroną tego postępowania. Obszar oddziaływania projektowanej na działce nr 117/5 przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zamyka się tylko w tej działce, wobec czego właściciele działek sąsiednich nie zostali uznani za strony w tym postępowaniu, co jest zgodne z przepisami prawa. Informacja zarówno o złożonym wniosku o pozwolenie na budowę, jak i o wydanej decyzji, została zamieszczona w ogólnodostępnym Rejestrze Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (wyszukiwarka RWDZ). Ponadto w dniu 23 października 2020 r., na stronie internetowej Urzędu i na stronie BIP zostało opublikowane Obwieszczenie o wydanym pozwoleniu na budowę wraz z informacją o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy. Z akt sprawy nie wynika, żeby np. Rada Dzielnicy, czy też mieszkańcy dzielnicy skorzystali z tej możliwości. W trakcie postępowania przedsięwzięcie opiniowane było przez trzy organy: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organy te stwierdziły, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, wówczas w takiej procedurze nie jest wymagany udział społeczeństwa. Jedynie w przypadku postępowania z raportem i przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko organ zapewnia społeczeństwu udział w postępowaniu i możliwość wnoszenia uwag zgodnie z przepisami ustawy. Wyłącznie w takim przypadku w ramach procedury udziału społeczeństwa praktyką Urzędu Miasta Lublin jest pisemne informowanie Rady Dzielnicy właściwej, co do lokalizacji przedsięwzięcia. Warto też zaznaczyć, że mimo iż mpzp dla tego obszaru obowiązuje od ponad 20 lat, jest ogólnodostępny i każdy mógł się zapoznać z jego treścią, to dotychczas do Urzędu Miasta nie wpłynął żaden wniosek o zmianę zapisów planu w kierunku poszerzenia funkcji zieleni, mimo że na terenach sąsiednich, również przy ul. Wyżynnej prowadziliśmy zmiany planistyczne – informuje Justyna Góźdź.

Dodaje, że za zmianą planu dla tego miejsca nie wnioskowali również radni dzielnicowi. Temat ten nie był również przedmiotem rozmów podczas spotkań w ramach Planu dla Dzielnic.

– Przeznaczenie tego miejsca w planie było znane od ponad dwóch dekad, a pozwolenie na budowę zostało wydane już trzy lata temu. Procedura wydawania pozwolenia na budowę jest ściśle opisana przepisami prawa i nie przewiduje informowania innych niż określone w tych przepisach podmiotów. To inwestycja podmiotu prywatnego, stąd Urząd na ten temat nie mógł też prowadzić konsultacji społecznych czy działań informacyjnych, do których zobligowany jest w przypadku planowania istotnych inwestycji miejskich. W zakresie działań dzielnicy, Urząd zasięga opinii oraz informuje Radę Dzielnicy w szczególności w sprawach planowania istotnych inwestycji miejskich na terenie dzielnicy, nazw ulic, placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, lokalizacji, likwidacji, łączenia lub przekształcania placówek oświatowych, instytucji kultury i bibliotek, ośrodków rekreacji i sportu, zmian w przebiegu tras komunikacji miejskiej, opracowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę lub jej część, a także strategii miasta. Obwieszenie w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia na budowę zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie BIP – dodaje Justyna Góźdź.

Inwestycja szkodliwa dla mikroklimatu w wąwozie i dla przewiewu powietrza

– Inwestycja może wpłynąć niekorzystnie na specyficzny mikroklimat w wąwozie i przewiew powietrza. Obowiązujące od 2019 roku studium zagospodarowania zmieniło ten obszar na tereny zielone. Dodatkowo działka znajduje się w ramach ESOCh czyli ekologicznego systemu obszarów chronionych. Co istotne w przypadku próby zabudowy usługowcem/biurowcem wąwozu przy torach po drugiej stronie ul. Wyżynnej, niezgodność ze studium i położenie w Esoch była jedną z przyczyn dla których budowa była blokowana przez Ratusz. Niestety w przypadku terenu Parku Jana Pawła II albo tej woli ze strony Urzędu zabrakło – informują mieszkańcy.

Jak nam wyjaśnia Justyna Góźdź, nie należy łączyć omawianej inwestycji z innym zamierzeniem tego samego inwestora na ul. Wyżynnej, czyli budową budynku usługowo – biurowego wraz z budową drogi dojazdowej, tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

– To postępowanie dotyczące inwestycji po drugiej stronie osiedla – od strony lasu Stary Gaj, prowadzone było z raportem i oceną oddziaływania na środowisko. W ramach postępowania przeprowadzona została procedura udziału społeczeństwa. Lasy Państwowe nie brały udziału w postępowaniu ani nie wnosiły uwag i nie były żaden sposób „włączone” do postępowania. Dla tej inwestycji Urząd odmówił wydania decyzji środowiskowej z uwagi na ochronę walorów środowiskowych i krajobrazowych tego miejsca, biorąc pod uwagę charakter planowanego obiektu, jego parametry, położenie na dnie wąwozu oraz fakt, że w tym obszarze nie istnieje żadna zabudowa. Decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań i zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana w oparciu o ekspertyzę Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie. Odmowna decyzja wydana przez Miasto i utrzymana przez SKO została przez inwestora zaskarżona do sądu, który zobowiązał nas do ponownego rozpatrzenia wniosku. W związku z tym wezwaliśmy spółkę Global Rent do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie przedstawienia opisu wariantów przedsięwzięcia – precyzuje Justyna Góźdź.

Dzisiaj mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami Miasta Lublin, którym mogli zadać pytania dotyczące tej budowy. Zapis tego spotkania będzie można dzisiaj obejrzeć w TVP3 Lublin w programie „Zdarzenia – magazyn reporterów” o godz. 17.45. Poniżej zamieszczamy oświadczenie inwestora, który miał wziąć udział w programie, ale zrezygnował. Publikujemy również zapis audio z nagrania tego programu.

Oświadczenie inwestora przesłane do TVP3 Lublin

W kwestiach dotyczących realizacji inwestycji przy ulicy Wyżynnej w Lublinie Spółka oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i teraz działka nr 117/4 przy ulicy Wyżynnej jest to teren prywatny, który Spółka miała prawo ogrodzić niezależnie od faktu, czy na powyższym terenie będzie prowadzona jakakolwiek inwestycja. Proszę zauważyć, iż działka nr 117/4 stanowiąca własność prywatną nie była ogrodzona, a właściciele tej nieruchomości nie utrudniali korzystania ze swojej nieruchomości mieszkańcom osiedla i służbom miejskim obsługującym tereny przyległe do ich własności. Ponadto właściciele nieruchomości regularnie sprzątali swoją posesję i kosili trawę na nieruchomość, w czym ułatwiali oczywiście mieszkańcom korzystanie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na wyżej wymienionej nieruchomości rozpoczęły się prace budowlane, na podstawie prawomocnej decyzji, pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka jako inwestor miała obowiązek zabezpieczyć plac budowy, między innymi stawiając to stosowne ogrodzenie, zapobiegające przed dostępem na plac budowy osób trzecich.

Zapis audio ze spotkania mieszkańców z przedstawicielami Miasta Lublin.

53 komentarze

  1. Wiwat komuna z po, zabetonować wszystko!

  2. Kiedyś był taki pan Kieliszek – wszystko wyjaśnił, wszystko było super, Miasto nigdy się nie myliło… Pani Góźdź dzielnie podtrzymuje tę tradycję. Ale mieszkańcy Lublina lubią być traktowani w ten sposób, kochają swojego włodarza, więc widocznie na to zasługują.

Dodaj komentarz

Z kraju