Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Wysokie alimenty, apelacja w sprawie o wykroczenie, sprawa o podział majątku. Adwokat odpowiada na pytania

Publikujemy kolejny materiał poruszający często skomplikowane i nie do końca zrozumiałe aspekty dotyczące zagadnień prawnych. Na pytania Czytelników odpowiada lubelski adwokat Łukasz Lecyk.

Jak bronić się przed wysokimi alimentami? Jak kwestionować zawyżone wydatki na dziecko wskazane w pozwie o alimenty?

Brak reakcji na pozew może spowodować, że osoba zobowiązana do łożenia na dziecko zobowiązana będzie płacić alimenty niewspółmierne do wydatków na dziecko, co w konsekwencji może doprowadzić do zadłużenia. Pamiętajmy o złożeniu odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni. Niezłożenie tego pisma, może mieć dla Czytelnika fatalne konsekwencje, łącznie z możliwością wydania przez Sąd wyroku zaocznego. Jak się bronić przed zawyżonymi wydatkami na dziecko?

1. Zawyżone wydatki na żywność. Warto podnieść argument, że dziecko nie korzysta ze specjalistycznej diety. Można także dodać, iż dziecko jada obiady w szkole, a tym samym codzienne wydatki związane z jego wyżywieniem mogą być mniejsze. W przypadku, gdy dziecko mieszka na wsi, można próbować wykazać, że wydatki na owoce czy warzywa nie są ponoszone z racji na posiadanie “przydomowego” ogródka.

2. Zawyżone wydatki na leczenie. W sytuacji, gdy rodzic domagający się zasądzenia alimentów twierdzi, że ponosi znaczne koszty związane z leczeniem małoletniego, należy złożyć w sądzie dokumentację medyczną na potwierdzenie tego, iż dziecko jest zdrowe.

3. Zawyżone wydatki na paliwo. W przypadku, gdy strona powodowa wykazuje znaczne wydatki na paliwo, podnieść należy, iż koszty dojazdu do szkoły czy na zajęcia pozalekcyjne są w rzeczywistości niewielkie, z uwagi na np. małą odległość dzielącą miejsce zamieszkania dziecka oraz placówkę.

4. Zawyżone wydatki na odzież i obuwie. Jeśli mamy poczucie, że koszty zakupu odzieży wskazane w pozwie o alimenty są zawyżone, warto podnosić, że koszty te są ponoszone sezonowo, a nie miesięcznie.

5. Koszty utrzymania mieszkania lub domu. Jeśli chodzi o tę kategorię wydatków, pamiętajmy, że ten koszt jest uzasadniony, ale w części przypadającej na domownika. Dla przykładu, jeżeli koszty utrzymania mieszkania (same media) wynoszą 1 000 zł, a jest w nim czterech domowników – w tym dziecko, realne koszty przypadające na małoletniego to jedynie 250 zł.

Chciałbym złożyć apelację w sprawie o wykroczenie. Ogłoszenie wyroku zostało odroczone do początku maja. Czuję, że orzeczenie będzie dla mnie niekorzystne. Co mogę zrobić?

Powinien Pan złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku oraz apelację. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku obwiniony może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Mam sprawę o podział majątku. Jak wykazać, udowodnić nakłady z majątku osobistego, który miałam przed ślubem na małżeński majątek wspólny?

Pomocne będą następujące dowody:

1. Dokumenty urzędowe takie jak akty notarialne, z których wynika, że określona kwota pieniędzy przeznaczona na majątek wspólny (np. zakup działki budowlanej) pochodziła z majątku osobistego,

2. Dokumenty prywatne takie jak faktury VAT, pokwitowania, potwierdzenia przelewu na okoliczność jak wyżej,

3. Zeznania świadków, którzy potwierdzą, że określona kwota pieniędzy uiszczona np. gotówką była w posiadaniu Czytelniczki już przed ślubem,

4. Pomocne mogą również nagrania, z których np. wynikać będzie że były czy też obecny mąż przyznaje, że takowe nakłady miały miejsce.

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo