Niedziela, 14 lipca 202414/07/2024
690 680 960
690 680 960

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2024 rok

Dochody budżetu państwa wyniosą 682 mld zł, a wydatki ok. 866 mld zł. Podwyższone zostaną wynagrodzenia nauczycieli o 30%, a w przypadku nauczycieli początkujących o 33%. Wynagrodzenia państwowej sfery budżetowej wzrosną o 20%. Utrzymane zostaną obniżone stawki VAT na żywność (do 31 marca 2024 r.) i towary wykorzystywane w produkcji rolnej (w 2024 r.). Procedury „in vitro” finansowane będą z budżetu państwa. Sejm przyjął ustawę budżetową na 2024 rok.

– Ten budżet nie był budżetem łatwym, powstał w wyjątkowych okolicznościach. Udało nam się w nim zrealizować najważniejsze spośród naszych zobowiązań wobec Polaków. Zabezpieczyliśmy 30% na podwyżki dla nauczycieli w tym 33% dla nauczycieli poczatkujących. 20% na podwyżki w tzw. sferze budżetowej. Pół miliarda złotych na program in vitro. Dodatkowe 10 mln zł na telefon zaufania. Zabezpieczyliśmy środki na program Aktywny Rodzic. Pomogliśmy samorządom, uruchamiając subwencję rozwojową w kwocie ponad 3,2 mld zł. Utrzymaliśmy wszystkie wprowadzone wcześniej świadczenia – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Ustawa budżetowa na 2024 rok zakłada:

 • dochody budżetu państwa w kwocie ok. 682 mld zł,
 • nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie ok. 866 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 184 mld zł,
 • państwowy dług publiczny na poziomie 42,5% PKB oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według definicji UE na poziomie 54,2% PKB,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 5,1% PKB.

Jest to poziom powyżej wartości referencyjnej dla nominalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, która została określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na poziomie 3% PKB. W związku z tym, projekt zakłada wysiłek strukturalny o wartości 0,5% PKB, wymagany przez reguły UE w przypadku przekroczenia przez deficyt progu 3% PKB. Jest on również zgodny z krajowymi regułami fiskalnymi, w szczególności ze stabilizującą regułą wydatkową, wyznaczającą maksymalny limit wydatków dla niemal całości sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Najważniejsze wskaźniki gospodarcze

PKB

Według prognoz MF w 2024 r. nastąpi poprawa dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce – wzrost PKB przyspieszy do 3,0%, po jego pogorszeniu w bieżącym roku.

Wpływ na wzrost dynamiki PKB w 2024 r. będzie miało zwiększenie konsumpcji prywatnej oraz wzrost inwestycji.

Inflacja

Prognozy zakładają spadek inflacji do 6,6% (średniorocznie). Jednym z głównych czynników dla kształtowania się inflacji w 2024 r. będą zmiany cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych.

W kolejnych latach oczekiwany jest dalszy spadek inflacji do 4,1% w 2025 roku oraz 3,1% w 2026 roku.

Wynagrodzenia

Projekt zakłada, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniesie 9,8% (ok. 3 pkt proc. powyżej prognozowanej inflacji), m.in. w efekcie stosunkowo wysokiego wzrostu płacy minimalnej.

Stopa bezrobocia

W przyszłym roku, ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,2%.

Inwestycje

Planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie realizacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wpłyną na wzrost inwestycji w najbliższych latach. Projekt zakłada, że inwestycje ogółem zwiększą się w 2024 r. o 4,4% w ujęciu realnym.

Najważniejsze rozwiązania

W 2024 r. rząd przeznaczy środki m.in. na:

 • wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc.,
 • zwiększenie o 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych JST,
 • wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich o 30 proc.,
 • wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe),
 • realizację programu „Aktywny rodzic”, czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka (1,5 mld zł),
 • finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln zł),
 • finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (dodatkowe 10 mln zł),
 • odblokowanie wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów.

Ustawa budżetowa zabezpiecza środki na kontynuację programów społeczno-gospodarczych, m.in.:

 • realizację programu „Rodzina 800+” (63,7 mld zł),
 • realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego (2,4 mld zł),
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r.,
 • wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.

Projekt zakłada również utrzymanie obniżonych stawek VAT:

 • 0 proc. dla żywności (do 31 marca 2024 r.),
 • 8 proc. dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej (w 2024 r.).
(Źródło: Ministerstwo Finansów)

2 komentarze

 1. Przedsiebiorcy dojeni byli najpierw na 500+, teraz na 800+ i skromne podwyżki dla budżetówki. Brawo!

 2. Dziadek Józek ze Slamsowa (75 wiosen)

  Teraz Ustawa trafi do dostojnego choć niepotrzebnego Senatu, tam senatorowie nabiedzą, napocą, nakombinują dziesiątki poprawek, potem Ustawa wróci prze Majestat Sejmu, gdzie w głosowaniach nad poprawkami (p)osłowie i (p)osłanki, jedną po drugiej odrzucą, uichwalą Ustawę i skierują ją na biurko wrogiego rządowi prezydenta,
  A ten powołując się na święte prawo konstytucyjne Uchwałę odrzuci z odrazą.
  A potem będzie się działooo !!!

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport