Piątek, 23 lutego 202423/02/2024
690 680 960
690 680 960

Sejm niemal jednogłośnie przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, której zapisy przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie. Dotyczy ona stworzenia systemu, który m.in. ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Na 445 głosujących w Sejmie posłów aż 431 głosowało za przyjęciem ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Projekt przepisów przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Ta ustawa to przykład nowoczesnej administracji. Państwo nie tylko tworzy regulacje i nakłada zobowiązania, ale również ułatwia realizację tych zobowiązań. Nie tylko zmniejszą się obciążenia, na które skarżą się zwłaszcza mikroprzedsiębiorcy, ale i zwiększy się ochrona praw osób wykonujących czasowe i proste prace oraz zmniejszy się szara strefa – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie to:

1. Stworzenie systemu teleinformatycznego, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Umożliwi tym samym zawieranie w prosty sposób, poprzez dedykowany do tego system IT, najbardziej popularnych rodzajów umów dotyczących wykonywania pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej.

– Dzięki systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego. Przewiduje się, że system będzie dodatkowo umożliwiał m.in. obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi i wydawanie świadectwa pracy – wskazuje minister Marlena Maląg.

Jak dodaje, powstaną gotowe wzory umów. Z możliwości tej skorzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne.

2. Rozszerzone zostanie zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.

3. System teleinformatyczny będzie obsługiwał nie tylko proces zawierania, ale i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.

4. Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) oraz biznes.gov.pl (Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Projekt ustawy zawiera także przepisy zmieniające ustawę o pomocy społecznej, które pozwolą na pominięcie pośrednictwa Ministerstwa w zawieraniu umów na system teleinformatyczny służący do realizacji statutowych zadań Ośrodków Pomocy Społecznej. Umowy będą zawierane bezpośrednio przez gminy.

– Ustawa ta stanowi kamień milowy dla reformy pod nazwą Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności – podkreśla szefowa MRiPS.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, natomiast sam system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister właściwy do spraw pracy będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu. W zakresie zmiany dotyczącej pomocy społecznej zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

(fot. źródło MRiPS)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo