Pacjenci ośrodka zdrowia mają problemy z dostępem do dokumentacji medycznej. „Przepadł mi termin na zabieg”

Mieszkańcy Starego Uścimowa zwrócili się do nas z prośbą o interwencję w sprawie problemów z dostępem do dokumentacji medycznej, która znajdowała się w miejscowym ośrodku zdrowia. Podmiot, który gwarantował podstawową opiekę zdrowotną w ośrodku do 30 kwietnia 2021 r. podjął wczoraj kolejną, bezskuteczną próbę przekazania dokumentacji pacjentów, podmiotowi działającemu tam od maja.

W Starym Uścimowie w ośrodku zdrowia od 1 stycznia 2001 roku do 30 kwietnia 2021 r. działał Zakład Medyczny „MEDLEX” sp. z o.o. Początkowo działalność prowadzona była w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a następnie od 1 listopada 2018 r. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W lutym tego roku zmarł główny lekarz placówki i członek zarządu spółki „MEDLEX”.

– Pomimo bardzo trudnej sytuacji osobistej oraz trudnej sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia, mając na względzie dobro mieszkańców Zakład Medyczny podjął szereg działań, by zapewnić pacjentom nieprzerwany dostęp do świadczeń medycznych w Gminie Uścimów, a od lutego do końca kwietnia br. wykonywał także szczepienia populacyjne przeciwko COVID-19. Lokal, w którym Zakład Medyczny prowadził działalność jest własnością Gminy Uścimów – wyjaśniała nam Agata Miętek, przedstawicielka spółki.

Poprzednie umowy dotyczące najmu pomiędzy Zakładem Medycznym a Gminą Uścimów były długoterminowe, a ostatnia umowa była zawarta na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. W dniu 19 lutego Gmina Uścimów ogłosiła przetarg na najem lokalu z przeznaczeniem pod świadczenie usług zdrowotnych, w tym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. Wszystko działo się w momencie kiedy główny lekarz ośrodka był ciężko chory i przebywał w szpitalu. Przedstawiciel Zakładu Medycznego skierował prośbę do Gminy o przełożenie terminu przetargu, biorąc pod uwagę nieobecność głównego lekarza i jednocześnie członka zarządu spółki. Pomimo tych okoliczności, w dniu 24 marca 2021 r. przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu wygrał Dariusz Kubiniec.

– Na prośbę Pana Dariusza Kubińca, w dniu 1 kwietnia 2021 r. Zakład Medyczny i Pan Dariusz Kubiniec zawarli umowę podnajmu Lokalu na okres do 30 kwietnia 2021 r., tak aby Pan Dariusz Kubiniec miał dodatkowy czas na podjęcie działań przygotowawczych przed rozpoczęciem świadczenia usług zdrowotnych w Lokalu, które zgodnie z zapisem w dokumentach przetargowych miał rozpocząć od dnia 1 kwietnia. W okresie podnajmu Zakład Medyczny kontynuował świadczenie usług POZ i szczepienia populacyjne mając na względzie dobro mieszkańców – tłumaczy przedstawicielka spółki „MEDLEX”.

Ostatecznie z dniem 30 kwietnia 2021 r. nastąpiło zaprzestanie działalności pierwszego podmiotu i od 1 maja 2021 r. nowa firma przejęła dotychczasowe zadania spółki „MEDLEX”, a także jej personel w postaci pielęgniarek i lekarzy.

– W związku z okolicznościami, na podstawie art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej jako „ustawa o prawa pacjenta”) w dniu 4 maja 2021 r. powiadomiliśmy Pana Kubińca, że na godzinę 13.00 mamy zamówiony transport na dowóz i przekazanie całej dokumentacji medycznej do Ośrodka Zdrowia w Uścimowie. Pan Dariusz Kubiniec odmówił jej przyjęcia. W okresie od 4 maja 2021 r. kilkakrotnie zwracaliśmy się do Pana Dariusza Kubińca o przejęcie dokumentacji medycznej mieszkańców Gminy Uścimów i podpisanie stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego, który został mu wcześniej wysłany. Pan Dariusz Kubiniec kategorycznie odmawiał przejęcia dokumentacji w rozmowach telefonicznych i nie odpowiadał na żadne otrzymywane maile. Pisma wysyłane były również do wiadomości wójt Gminy Uścimów, która nie podjęła żadnych działań interwencyjnych lub mediacyjnych mających na celu zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji medycznej w Ośrodku Zdrowia w Uścimowie – opisuje problemy z przekazaniem dokumentacji Pani Agata Miętek, córka prezes Zarządu spółki „MEDLEX”.

25 maja skontaktowaliśmy się telefonicznie z Panem Dariuszem Kubińcem, aby zadać mu pytania, dlaczego nie chce przyjąć tych dokumentów. Przekazał nam, że może przyjąć te dokumenty, ale w odpowiedniej formie. Zaznaczył, że chce, aby były one zinwentaryzowane i odpowiednio opisane, m.in. to, co znajduje się w każdej z kart pacjentów. Jak powiedział, nie chce brać odpowiedzialności za ewentualne braki, a przekazanie dokumentacji powinno się odbyć komisyjnie.

Jak nam przekazano, dokumentacja zawiera dane około 3 tys. pacjentów i była tworzona przez wiele lat. Znajdują się w niej ważne informacje przede wszystkim dla samych pacjentów, wyniki badań, informacje o przepisanych lekach, skierowania i inne istotne dane.

– Dokumentacja medyczna spółki „MEDLEX” przez cały okres działalności była prowadzona i przechowywana w sposób wynikający z odpowiednich przepisów prawa. W przesłanym Panu Dariuszowi Kubińcowi projekcie protokołu zdawczo-odbiorczego zawarto oświadczenie spółki „MEDLEX”, że dokumentacja jest przekazywana w takiej formie, w jakiej była przechowywana w ośrodku zdrowia w czasie jego działalności do 30 kwietnia 2021 r., bez jakichkolwiek uzupełnień czy zmian – przekazała nam Agata Miętek.

W rozmowie z wójt Gminy Uścimów Elizą Smoleń usłyszeliśmy, że nie chce ona być stroną w sporze pomiędzy dwoma podmiotami. Nie chciała również przyjść do mieszkańców, ale zdenerwowani mieszkańcy przyszli do niej. Po krótkiej wymianie słów sytuacja stanęła na tym, że oba podmioty muszą dojść między sobą do porozumienia.

O sytuacji panującej w ośrodku został powiadomiony lubelski oddział NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, Lubelski Urząd Wojewódzki, a także Lubelska Izba Lekarska.

Spółka „MEDLEX” otrzymała odpowiedź od Dyrektora Lubelskiej Izby Lekarskiej, w którym uznał on, że nie jest stroną postępowania w sprawie dokumentacji medycznej w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej przez podmiot leczniczy. W dniu 12 maja 2021 r. przyszła również odpowiedź od Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym wskazał on, że Pan Dariusz Kubiniec nie ma obowiązku przejąć dokumentacji medycznej pacjentów Gminy Uścimów, gdyż art. 30a ust. 2 ustawy o prawach pacjenta nie znajduje w tym przypadku zastosowania. W dniu 21 maja 2021 r. analogiczną odpowiedź przyszła od Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W tej sprawie wysłaliśmy własne zapytania do rzeczników prasowych Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

– Informuję, że sprawa dot. Ośrodka Zdrowia w Starym Uścimowie jest nam znana. W okresie od końca kwietnia do 12 maja prowadziliśmy korespondencję z Prezes Zarządu Medlex oraz Wójtem gminy Uścimów. W tym konkretnym przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjenci, którzy chcą być objęci opieką przez nowy podmiot leczniczy: Transport Sanitarny Usługi Transportowe Przewóz Osób Dariusz Kubiniec, powinni złożyć do niego nowe deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Wskazany podmiot, będzie prowadził również nową dokumentację medyczną dla zapisanych pacjentów. Jeśli zaś chodzi o dotychczasową dokumentację medyczną pacjentów, która jest własnością Zakładu Medycznego „MEDLEX” Sp. z o.o., powinna być ona zarchiwizowana przez właściciela, a miejsce w którym została złożona, wpisane w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego. Wówczas każdy z pacjentów będzie mógł wnioskować o kserokopie/odpis swojej dokumentacji medycznej w tym archiwum – przekazała nam Małgorzata Bartoszek Rzecznik Prasowy Lubelskiego OW NFZ​.

Z kolei Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji Biuro Rzecznika Praw Pacjenta poinformował nas, że zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną podmiotom, o których mowa w ust. 2-4 i 7, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Dalej w odpowiedzi czytamy, że zgodnie z art. 30a ust. 3 ustawy w sytuacji, kiedy nie ma innego podmiotu, który przejął zadania podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu
udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada: 1) podmiot tworzący albo sprawujący nadzór – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej albo instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 2) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej – w przypadku podmiotu leczniczego innego niż określony w pkt 1 oraz praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 2, 3) właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych albo Krajowa Izba Fizjoterapeutów – w przypadku śmierci odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej albo fizjoterapeuty, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

– Kwestię utrudnionego dostępu do dokumentacji medycznej do Biura Rzecznika Praw Pacjenta zgłaszał także Urząd Gminy Uścimów. W związku z powyższym pismami z dnia 20 i 24 maja 2021 r. Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do podmiotu leczniczego z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie zapewnienia dostępności do dokumentacji medycznej pacjentów Zakładu Medycznego MEDLEX Sp. z o.o. Podmiot leczniczy ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi. Otrzymane stanowisko zostanie przeanalizowane w zakresie możliwości naruszania praw pacjenta – przekazała nam Kinga Łuszczyńska Ekspert ds. komunikacji Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Urząd Gminy zamieścił na swojej stronie internetowej informację dla mieszkańców dotyczącą formy uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej od podmiotu działającego w ośrodku do 31 kwietnia tego roku.

– Należy kontaktować się pisemnie na adres Ośrodka Zdrowia (dotychczasowa siedziba Spółki – Stary Uścimów 29, 21-109 Stary Uścimów) lub telefonicznie (od poniedziałku do piątku) pod nr tel. 608 125 326, wskazując imię i nazwisko oraz PESEL osoby, której dokumentacja będzie odbierana. Stawić się w uzgodnionym miejscu i czasie po odbiór z pisemnym wnioskiem o wydanie dokumentacji, z dowodem tożsamości oraz pełnomocnictwem, jeśli dokumentacja jest odbierana przez inną osobę – czytamy w komunikacie Gminy.

– W okresie przejściowym, tj. w czasie pomiędzy zaprzestaniem świadczenia usług medycznych przez Zakład Medyczny, aż do dnia dzisiejszego, ze względu na nieotrzymanie jednoznacznego wskazania, co do miejsca dalszego przechowywania dokumentacji medycznej przez umocowane do tego instytucje, Zakład Medyczny „MEDLEX” dokładał wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed dostępem przez nieupoważnione osoby, powiadomił władze gminy o trybie dostępu do dokumentacji medycznej dla pacjentów, w tym wywiesił informację na tablicy ogłoszeń w Starym Uścimowie oraz niezwłocznie udostępniał kserokopie dokumentacji medycznej pacjentom, którzy wystosowali odpowiednią prośbę – przekazała nam Agata Miętek.

Kilka dni temu Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie poinformował firmę „MEDLEX”, że z uwagi na dobro pacjentów, właściwym byłoby przejęcie dokumentacji przez podmiot leczniczy znajdujący się blisko miejsca zamieszkania pacjentów gminy Uścimów.

W związku z tym, wczoraj przedstawiciele spółki „MEDLEX” po raz kolejny podjęli próbę przekazania dokumentacji do ośrodka, jednak na miejscu nie było właściciela firmy (pomimo wcześniejszej deklaracji, że się pojawi), nie odbierał również telefonów. Przed ośrodkiem zdrowia w Starym Uścimowie spotkało się kilkunastu mieszkańców, którzy przyszli odebrać kserokopie dokumentacji medycznej. Przekazali nam, że cała sytuacja jest skandaliczna i utrudnia im kontynuację leczenia.

Wczoraj skontaktowaliśmy się z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Poinformowaliśmy o całej sytuacji, związanej głównie z bezpieczeństwem pacjentów. Padło zapewnienie, że wojewoda lubelskim będzie w tej sprawie interweniował.

W tym samym dniu odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Wojewodę Lubelskiego z udziałem m.in. Wojewody Lubelskiego –Lecha Sprawki, Dyrektora Lubelskiego Oddziału NFZ – Karola Tarkowskiego, Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Agnieszki Kowalskiej – Głowiak, a także przedstawicieli spółki „MEDLEX”, Dariusza Kubińca i wójt Gminy Uścimów Elizy Smoleń.

Podczas wideokonferencji, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i NFZ przedstawili wspólne stanowisko, że całość dokumentacji medycznej powstałej w okresie działania spółki „MEDLEX” powinna być przechowywana w ośrodku zdrowia w Starym Uścimowie i wykorzystywana w celu zapewnienia pacjentom ciągłości dostępu do świadczeń medycznych.

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli spółki „MEDLEX” wynika, że wojewoda lubelski zobowiązał wójt Gminy Uścimów do podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu jak najszybsze przejęcie dokumentacji przez pana Dariusza Kubińca, pozostawiając stronom do uzgodnienia techniczne szczegóły przekazania.

(fot. lublin112.pl)

3 komentarze

 1. To jest przykład ile znaczy człowiek. Pomimo iż przychodnia Medlex była tutaj prawie 20 lat a Doktor Miętek zachorował na Covid i umarł, to wójt gminy szybko rozpisał przetarg na budynek, nie liczy się człowiek tylko kasa !!!.
  Poświęcił całe swoje życie temu ośrodkowi i tym ludziom i ze względu na pamięć o zmarłym to Pani wójt powinien poczekać albo dać możliwość prowadzenia dalej przychodni Medex, byli chętni lekarze do pracy ale jak był rozpisany przetarg to bali się rezygnować z innej pracy.
  Takie są podziękowania od samorządu, teraz nowy najemca nie chce nawet przyjąć dokumentacji pacjentów, co totalnym absurdem przecież nie każdy pacjent pamięta jakie leki bierze. Znałem Ś.P. Doktora Roberta Miętka i to był dobry człowiek i lekarz, tak po prostu nie można, nie chcę określać mianem hien nowych najemców ale niech każdy sobie wyrobi zdanie.

 2. Informacje zdrowotne, to są dość wrażliwe dane. Nie rozumiem na jakiej podstawie jedna firma może bez zgody osoby której dotyczą dane przekazać je drugiej firmie. Chyba tutaj mają zastosowanie przepisy RODO. Jakby ten pan Dariusz postawił budynek 50 metrów dalej, to też musiałby przejąć dokumentację?
  Tak jak pisałem, są to dwie różne firmy, a budynek ten sam.
  Wiem, że chodzi tutaj chodzi o dobro pacjentów i często też starszych osób, ale powinno być to zorganizowane z głową i zgodnie z prawem. W taki sposób jaki chcą „przekazać” to dane medyczne będą „latały” po różnych firmach bez żadnego nadzoru i potem firmy krzak będą żerować na chorych i proponować „nowe lecznicze zabiegi” akurat na chorobę co ma ją dany pacjent.

 3. Olewam nową przychodnię jak nie chce przejąć mnie jako pacjenta ze starej to mam wybór i będę sobie w przychodni W Lubartowie. I jak wszyscy tak zrobią to szybko przyjmie dokumentację. Łaski nie robi. Są ine przychodnię w okolicy.

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Muzyczny koniec tygodnia z Chatką Żaka
Lubelski Marsz Rotmistrza Pileckiego
Spacer z przyrodnikiem nad Zalewem Zemborzyckim
Głos młodego pokolenia dziś, to głos jutra Europy. Debata „Przyszłość Europy”
Perła Students’ Stage #PomagamyUkrainie