Sobota, 13 kwietnia 202413/04/2024
690 680 960
690 680 960

W Lublinie i Świdniku odbędą się manifestacje pod hasłem „Ani jednej więcej”

Na sobotnie popołudnie w Lublinie i Świdniku zaplanowane są dwie manifestacje, które mają związek ze zgonem ciężarnej 30-latki z Pszczyny. Kobieta przed śmiercią wysyłała do rodziny SMS-y relacjonujące sytuację w szpitalu. W jednym z nich napisała: „Dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć. Nic nie mogą zrobić”.

W sobotę w Lublinie i Świdniku odbędą się manifestacje po śmierci ciężarnej 30-latki w szpitalu w Pszczynie. Pierwsza z nich będzie miała miejsce w rejonie sądu w Świdniku o godzinie 16, druga zaś o godzinie 18 w rejonie lubelskiego Ratusza.

– Izabela była w 22 tygodniu ciąży, gdy trafiła do szpitala. Lekarze czekali aż płód obumrze i nie pomogli Izie. Iza mogła żyć. Wystarczyło uwolnić ją od ciąży, która i tak już nie rokowała. Przy bezwodziu nie nastąpi cudowne ozdrowienie ciąży, płód nie ma szans na przeżycie, ale utrzymywanie go w jamie macicy to ryzykowanie życia osoby w ciąży. Zmarła 22 września z powodu sepsy. Iza była mamą, córką, żoną, siostrą, przyjaciółką. Była jedną z nas – piszą na stronie wydarzenia organizatorzy.

Przed śmiercią 30-latka pisała do swojej matki SMS-y, w których komunikowała, że obawia się o własne życie.

– Dziś już wiemy, że, musimy być z rodziną Izy i pokazać solidarność, upamiętnić, wykrzyczeć złość, pobyć razem w złości. Spotkajmy się w Lublinie o 18 przed ratuszem! – nawołują organizatorzy manifestacji.

Po śmierci 30-latki szpital w Pszczynie 2 listopada opublikował swoje stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie

Łączymy się w bólu z wszys­tkimi, których tak jak nas dotknęła śmierć naszej Pac­jen­tki. Szczegól­nie z Jej Bliskimi. Ciąża, poród i połóg od wieków postrze­gane są przez medyków jako jedne z najtrud­niejszych momen­tów życia kobi­ety. Postęp medy­cyny znacznie ograniczył ryzyka w tym zakre­sie, ale, niestety, cią­gle jeszcze ich nie wykluczył.

Jedyną przesłanką kieru­jącą postępowaniem lekarskim była troska o zdrowie i życie Pac­jen­tki oraz Płodu. Lekarze i położne zro­bili wszys­tko co było w ich mocy, stoczyli trudną walkę o Pac­jen­tkę i jej Dziecko. Całość postępowa­nia medy­cznego podlega oce­nie proku­ra­torskiej i nie można w tej chwili fer­ować żad­nych wyroków. Bardzo liczymy na to, że rzetel­nie i ucz­ci­wie prowad­zone postępowanie proku­ra­torskie poz­woli wskazać przy­czyny śmierci Pac­jen­tki oraz jej Dziecka.

Osobną sprawą jest ocena stanu prawnego w zakre­sie dopuszczal­ności prz­ery­wa­nia ciąży. W tym miejscu należy jedynie pod­kreślić, że wszys­tkie decyzje lekarskie zostały pod­jęte z uwzględ­nie­niem obow­iązu­ją­cych w Polsce przepisów prawa oraz stan­dardów postępowania.

Z kolei wczoraj placówka medyczna wydała Oświadczenie o następującej treści:

Oświad­cze­nie Szpitala

Dyrekcja Szpi­tala w Pszczynie bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej.

W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków.

Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające.

Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu.

(fot. pixabay.com – ilustracyjne)

20 komentarzy

  1. ,aa,boKrzycho.paPj

    PO i ich sympatycy wykorzystują nawet śmierć kobiety i wielką rodzinną tragedię ,by odsunąć PiS od władzy,..lekarze popełnili błąd okropny lub nigdy nie powinni w ogóle być dopuszczeni do tego zawodu,to śmieszne i głupie twierdził , że lekarze bali się orzeczenia Trybunału konstytucyjnego,jaki prokurator czy sędzia by ich sądził ,gdy tu było zagrożenie życia kobiety,tu była tylko głupota,niewiedza,brak umiejętności lekarzy,jak kobieta wymiotowała ,to trzeba było ją ratować.

Z kraju

Wiadomości z info112

Co gdzie kiedy?

Biznes i handel

Sport

Polityka i społeczeństwo

Zdrowie i styl życia

Nauka i technologia