Czwartek, 23 maja 202423/05/2024
690 680 960
690 680 960

Nowe zapisy projektu planu miejscowego dla ul. Roztocze i Orkana

Propozycja zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Roztocze i Orkana po zmianach po raz trzeci trafia do wglądu publicznego. Obecnie teren ten jest zarezerwowany pod zabudowę związaną z aktywnością gospodarczą, do 25 metrów wysokości.

Projekt zmiany planu przeznacza grunty pod funkcje o mniejszej uciążliwości – zabudowę mieszkaniową oraz usługi i obniża dopuszczoną wysokość zabudowy do maksymalnie 17 metrów. Wyłożenie projektu zmian mpzp rozpoczyna się dzisiaj (piątek, 8 kwietnia) i potrwa do 4 maja. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 21 kwietnia. Uwagi do nowych propozycji można zgłaszać do 18 maja.

– Projekt zmiany planu był dwukrotnie wykładany do wglądu publicznego w 2019 i 2021 roku. W trakcie wyłożeń wpłynęły liczne uwagi o różnej, niejednokrotnie przeciwstawnej sobie treści. Najczęściej podnoszono tematykę układu komunikacyjnego, planowanych wskaźników zabudowy, w tym dopuszczonej wysokości, oraz ochrony istniejącego drzewostanu. Większość uwag została częściowo uwzględniona, a trzecie wyłożenie projektu planu jest efektem wprowadzonych zmian. Wprowadzone zmiany zmniejszają potencjalne oddziaływanie związane z realizacją nowej zabudowy na jakość życia mieszkańców domów jednorodzinnych znajdujących się w sąsiedztwie – mówi Bogumił Postawski, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin.

Opracowany projekt zmiany planu obejmuje obszar o powierzchni 1,6 ha, który aktualnie przeznaczony jest pod tereny aktywności gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo-magazynową jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Dopuszczona zabudowa, określona jako średniowysoka, może sięgać do 25 metrów. Zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową, uszczegóławia zapisy dotyczące nieprzekraczalnych linii zabudowy z zastosowaniem odległości od istniejącej zabudowy jednorodzinnej (dotychczas zabudowa regulowana była wyłącznie przepisami odrębnymi).

W stosunku do poprzednio wykładanego projektu obniżono wysokość zabudowy w strefie A z 25 do 17 metrów i w strefie B z 18 do 15 metrów, uszczegółowiono zapis dotyczący intensywności zabudowy, zmieniono wskaźniki parkingowe dla samochodów – w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wymagana będzie realizacja 1,3 miejsca parkingowego na każde mieszkanie. Dodatkowo projekt planu nakazuje realizację 30 ogólnodostępnych, naziemnych miejsc parkingowych, oprócz tych wynikających z bilansu projektowanej na terenie zabudowy. Na rysunku projektu planu korekcie uległa nieprzekraczalna linia zabudowy w północno-wschodniej części obszaru, skorygowano także granice zieleni towarzyszącej wzdłuż ul. Roztocze – zmiana ta wraz ze zmianą zapisu dotyczącego podstawowej obsługi komunikacyjnej terenu umożliwia realizację wjazdu na teren na wysokości skrzyżowania ul. Roztocze z ul. Mazowiecką.

Wyłożenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania dla ulic Roztocze i Orkana rozpoczął się 8 kwietnia i potrwa do 4 maja. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 21 kwietnia. Uwagi do nowych propozycji można zgłaszać do 18 maja.

(fot. UM Lublin)

6 komentarzy

  1. Każeł żoliborski

    Zbudujemy tam wielki krzyż tak wielki jak płot na granicy Polsko białoruskiej.

  2. Kumple łysego dziecioroba dalej w natarciu…

  3. A ja walnąłbym tam wielki pomnik Kaczyńskiemu.

  4. Betonozy ciąg dalszy

  5. Fajnie , że tak sobie zmienić można. Kiedyś może jak mi będzie trzeba to też mi zmienią.