Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Koła Gospodyń Wiejskich pomogą w walce z przestępczością

Koła Gospodyń Wiejskich z 468 gmin pomogą w przeciwdziałaniu przestępczości i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców swoich samorządów. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło Wyniki I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Kwota maksymalnej dotacji dla jednego podmiotu wynosiła 5 tys. zł (maksymalnie 20 tysięcy zł dla jednej gminy).

Dysponent Funduszu Sprawiedliwości, poinformował 7 marca 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., dla 468 podmiotów.

Warunkiem otrzymania środków z Funduszu Sprawiedliwości było zadeklarowanie organizacji wydarzenia w terminie do 30 września br., które będzie dotyczyło przeciwdziałania przyczynom przestępczości. W szczególności powinno ono dotyczyć zjawiska przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważne jest, aby podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem przestępczości lub pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w szczególności przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Dlaczego Koła Gospodyń wiejskich, których działa w całej Polsce blisko 12 tysięcy, są tak skuteczną grupą społeczną w walce z przyczynami przestępczości?

– Koła gospodyń wiejskich to ważne ośrodki aktywizacji społecznej, współpracy międzypokoleniowej, gdzie przekazywana jest nie tylko wiedza i tradycja, ale także kształtują się lokalne grupy wsparcia, które pozwalają zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom w danej społeczności, takie jak np. wykluczenie społeczne czy różnego rodzaju przestępstwa – oszustwa, przemoc w rodzinie czy przestępczość wobec dzieci – zauważa Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości nadzorujący działania Funduszu Sprawiedliwości.

Można zaryzykować stwierdzenie, że kobiety widzą więcej, są bardziej empatyczne, często szybciej reagują, mają energię do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra. Nic więc dziwnego, że kobiety mieszkające na wsi chętnie korzystają z możliwości działania, jakie daje koło gospodyń wiejskich. Tak mocno zintegrowane środowiska, tworzące trwałe, sąsiedzkie, rodzinne więzi pozwalają wykrywać wszelkie zagrożenia już na bardzo wczesnym etapie, a jednocześnie mogą skutecznie kształtować pozytywne wzorce, także w zakresie sprzyjającym przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości.

– Koła gospodyń wiejskich to także kuźnie lokalnych elit i autorytetów, osób cieszących się ogromnym zaufaniem, wnoszących znaczący wkład w rozwój danej miejscowości. Dlatego wspierając Koła gospodyń wiejskich przyczyniamy się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców danej gminy, ale przede wszystkim wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego a więc de facto pobudzamy rozwój całego samorządu, tworząc trwałą wartość dodaną w obszarze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym – mówi Marcin Romanowski.

Pieniądze nie z budżetu, a od przestępców

Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, rozporządza pieniędzmi zasądzanymi przez sądy od sprawców przestępstw i przeznaczone na pomoc bezpośrednio świadczoną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc postpenitencjarną oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Oznacza to, że nie są to środki z budżetu państwa, a że sami sprawcy finansują pomoc udzielaną pokrzywdzonym.

Fundusz finansuje m.in. działania, których celem jest profilaktyka, w tym wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością (w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie).

Ze środków Funduszu wspierane są również akcje edukacyjne oraz informacyjne dotyczące przyczyn przestępczości i sposobów na jej zapobieganie, a także służące upowszechnianiu wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

(fot. ARiMR\źródło MS)

2 komentarze

  1. Ubijać będą jajka tym najbardziej agresywnym?

  2. Co to jest?
    Tańczy,śpiewa,recytuje,
    d daje i gotuje.

    Koło Gospodyń Wiejskich!

Z kraju

Sport