Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Rząd przyjął pakiet zmian

Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat, najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. To tylko część zmian w rządowym pakiecie wymierzonym przeciwko osobom popełniającym przestępstwa seksualne na dzieciach.

Po publikacji filmu Tomasz Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”, poruszającego problem pedofilii w Kościele, politycy biorą się za prace nad zaostrzeniem przepisów prawa dla osób, które zdecydują się na popełnienie przestępstw seksualnych na dzieciach. Rząd przyjął właśnie pakiet zmian przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczący pedofilii oraz innych przestępstw.

Zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa zbliża polski Kodeks karny do rozwiązań funkcjonujących w wielu krajach Unii Europejskiej. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, nie jest wyrazem restrykcyjności, lecz sprawiedliwości. Polskie prawo, na tle europejskich przepisów, było dotąd nazbyt pobłażliwe. Konsekwencją obowiązującej dotąd w Polsce liberalnej doktryny prawa karnego są też łagodne wyroki orzekane przez sądy wobec sprawców najcięższych zbrodni – znacznie niższe niż te ferowane przez sądy w innych europejskich krajach.

Wymiar kar, które ma wprowadzić reforma Kodeksu karnego, odpowiada sankcjom stosowanym w innych krajach Unii Europejskiej, surowszym od obecnych w Polsce. Celem zmian w przepisach jest prowadzenie bezwzględnej walki z pedofilią.

W Polsce jedynie 4 proc. skazanych za zabójstwo dostało karę dożywocia. Przykładowo w Grecji – 43 proc., Anglii i Walii – 34 proc., Niemczech 21 proc., a średnia UE to 12 proc. Tylko 4 proc. sprawców rozbojów trafia w Polsce na 5 i więcej lat do więzienia. Na Węgrzech – 55 proc., na Słowacji – 49 proc., w Grecji – 43 proc., a w Niemczech 12 proc. (tyle wynosi też średnia dla krajów UE).

Zaledwie 2 proc. przestępców skazanych za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka dostaje w Polsce wyrok od 5 lat więzienia wzwyż. Na Słowacji – 14 proc., na Węgrzech 12 proc., w Czechach – 7 proc., a średnia unijna to 4 proc. Polskie sądy skazują tylko 4 proc. sprawców narkotykowych na 5 lub więcej lat więzienia. Na Węgrzech ten odsetek wynosi 45 proc., na Słowacji – 36 proc., w Anglii i Walii – 13 proc., a średnia dla krajów UE to 7 proc.

W zreformowanym Kodeksie karnym znajdą się bardziej konkretne niż obecnie wskazówki dla sądu, co brać pod uwagę przy wymierzaniu kary jako okoliczność łagodzącą (np. dobrowolne naprawienie szkody czy ujawnienie przestępstwa), a co jako obciążającą (np. uprzednia karalność, wykorzystanie bezradności ofiary, jej niepełnosprawności, choroby lub podeszłego wieku, a także szczególne okrucieństwo). Dziś te wskazówki są bardzo ogólne.

Najważniejsze zmiany w przepisach

Podwyższenie granicy wieku, z którą związana jest ochrona dzieci

Obecna granica odpowiedzialności karnej za czyny pedofilskie jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana zbyt nisko – do 15 roku życia. Konieczne jest podwyższenie tej granicy do lat 16. Tym samym poszerzony zostanie krąg dzieci, które będą korzystać z ochrony przed czynami pedofilskimi. Jednocześnie wprowadzony zostanie przepis, na mocy którego sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary lub nadzwyczajnie ją złagodzić, w przypadkach, gdy wiek sprawcy i ofiary będzie bardzo zbliżony, a okoliczności nie będą wskazywać na zaistnienie przemocy i wykorzystywania seksualnego, lecz wspólne relacje.

Zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu

W obecnym stanie prawnym zbrodnia zgwałcenia dziecka poniżej lat 15 przedawnia się na ogólnych zasadach, czyli po upływie 20 lat od czasu jej popełnienia, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie lat 30. Jak wskazuje praktyka wymiaru sprawiedliwości, w wielu przypadkach, zwłaszcza tam, gdzie do pokrzywdzenia małoletniego doszło w bardzo młodym wieku, czas ten i tak okazuje się niewystarczający do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Najczęściej związane jest to z długotrwałą traumą ofiar tego rodzaju przestępczości, które decyzję o ujawnieniu przestępstwa organom procesowym podejmują po wielu latach od popełnienia przestępstwa.

Zaostrzenie kar za pedofilię

Dziś za zgwałcenie dziecka grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Projekt radykalnie podwyższa tę karę. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. A jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka – kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zostają też podwyższone kary za seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś wynoszą od 2 do 12 lat więzienia. Zgodnie z projektem – od 2 do 15 lat.

Projekt dodatkowo wprowadza szczególną podstawę do zaostrzenia odpowiedzialności wobec sprawcy za przestępstwo seksualnego wykorzystania dziecka w sytuacji, gdy pozostaje ono pod pieczą sprawcy. W takiej sytuacji sąd będzie miał obowiązek orzec karę pozbawienia wolności, przewidzianą za dany rodzaj przestępstwa, w wysokości nie mniejszej niż dolna granica kary zwiększona o połowę.

Kary bez „zawiasów”

Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. Wobec sprawcy, który zgwałci i zabije dziecko, sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności, będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia.

Bezwzględnie dożywocie

Kara dożywotniego więzienia dla najbardziej zaburzonych i niebezpiecznych sprawców nie może być jedynie sankcją na papierze, bo sprawcy wychodzą na przedterminowe zwolnienia. Projekt wprowadza możliwość orzeczenia realnego dożywocie dla zwyrodnialców, którzy na skutek gwałtu doprowadzili do śmierci dziecka. Sąd będzie uprawniony do orzeczenia, że w żadnym wypadku nie będą oni mogli skorzystać z warunkowego zwolnienia z więzienia.

Zawód sprawcy w „rejestrze pedofilów”

Poszerzony zostanie zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów. Projekt przewiduje uzupełnienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Usprawni to pracę organów ścigania, wzbogacając zakres danych służących do profilowania (typowania) sprawców przestępstw na tle seksualnym. Zwiększy to również skuteczność działań mających na celu zapobieganie i wykrywanie tej kategorii przestępstw. Uzupełnienie rejestru o zawód, w powiązaniu z dostępem do policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, przyczyni się również do tego, by wszyscy rodzice mogli z większym spokojem myśleć o bezpieczeństwie swoich dzieci.

Dożywotnie pozbawienie wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia

Projekt wprowadza karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być ona orzekana wobec sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa.

Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać również wobec osób, które zostały w przeszłości skazane na dożywocie albo na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono wobec nich dożywocie. W tych przypadkach wyrok dożywocia ma mieć charakter bezwzględny – na zawsze pozbawiać możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie.

Ponadto sądy mogłyby orzekać zakaz warunkowego zwolnienia przy skazaniu na dożywocie w wypadkach, gdy charakter i okoliczności czynu oraz właściwości osobiste sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla społeczeństwa.

Projekt wydłuża także do 35 lat okres, po którym skazani na „zwykłe”, a nie bezwzględne dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Dziś wynosi on 25 lat.

Wydłuży się również okres próby przy warunkowym zwolnieniu z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dziś ten okres wynosi 10 lat. Po zmianie Kodeksu karnego okres próby dla skazanych na dożywocie będzie dożywotni. Zwiększy się ponadto okres przedawnienia karalności zabójstwa – z 30 do 40 lat.

Nowe typy przestępstw

Projekt wprowadza też do Kodeksu karnego nowe typy przestępstw za czyny, z których część w ogóle nie była dotąd karalna, mimo że była szkodliwa społecznie. To m.in.:

– przygotowanie do zabójstwa, za które ma grozić od 2 do 15 lat pozbawienia wolności;
– przyjęcie zlecenia zabójstwa – od 2 do 15 lat więzienia;
– uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia (dziś grozi jedynie egzekucja komornicza);
– kradzież zuchwała, np. kieszonkowa lub gdy złodziej wyrywa torebkę na ulicy – od 6 miesięcy do 8 lat więzienia bez względu na wartość skradzionej rzeczy.

(fot. MS)

Zobacz również

22 komentarze

 1. A księdza na parafię w sąsiednim województwie. Wcześniej był sąsiedni powiat, to zaostrzyli.

 2. Przykład: obecny wymiar 2-12 lat. Po reformie 2-15. Gdzie ta zmiana, bo nie widzę.

  Tylko mi nie mówicie, że podniesienie górnego progu to ta fenomenalna reforma, nie rozśmieszajcie mnie.

 3. OK,a le ilu księży z pokazanego materiału zostało już zatrzymanych ?? Gdzie kara dla ukrywających takie przestępstwa ??

 4. Jaki sens ma zaostrzanie kar więzienie, skoro zapadające wyroki są w zdecydowanej większości przypadków w zawieszeniu. Jak to będzie teraz wyglądało?

  WYROK W IMIENIU RP
  „Oskarżonego uznaje się za winne zarzucanych czynów i skazuje na 15 lat pozbawienia wolności. Wykonanie kary zawiesza się na okres próby 3 lat.”

  „Na oskarżonego, który po raz czwarty nie zastosował się do zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi nakłada się piąty zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
  Niezastosowanie się do zakazu, będzie groziło nałożeniem kolejnego zakazu.”

 5. Lublin112 to zajmuje się też polityką przed wyborami ?
  czy może to też DerKurier Verlagsgruppe passau ?

  • A to pisanie o sprawach zmian w przepisach to jakiś tematu tabu? Jakie ma znaczenie, czy są wybory czy nie, dla opisywania kar za przestępstwa? Dla Pana/Pani ciekawości jesteśmy w 100% polskim kapitałem, więc takie pytania nie na miejscu.

 6. W Polsce nie jest potrzebne zaostrzanie kar za pedofilię i pokrewne. Możnaby nawet złagodzić te kary ale jest jeden warunek: Nie izolować pedofilów w więzieniach i oficjalnie to ogłaszać w Z.K. Potrzebne za to jest wprowadzenie kar za krycie pedofilii i zamiatanie takich zachowań pod dywan.

 7. „ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać” – a co z tymi nieohydnymi?

  • „wprowadzenie kar za krycie pedofilii” – to już jest w kodeksie karnym, wystarczy zacząć to stosować.
   Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym
   § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120-124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
   Gdzie:
   • zgwałcenie zbiorowe (art. 197 kk § 3 pkt 1)
   • zgwałcenie osoby poniżej 15 r.ż (art. 197 kk § 3 pkt 2)
   • zgwałcenie kazirodcze (art. 197kk § 3 pkt 3)
   • zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 kk § 4)
   • wykorzystanie seksualne bezradności i/lub niepoczytalności (art. 198 kk)
   • wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 r.ż (art. 200 kk)

   Jedyny problem jest w tym, że do lipca 2017 r. nie było obowiązku zawiadamiania o przestępstwach z art. 197, 198, 200. Więc za niezawiadomienie z okresu przez 13.07.2017 nie ma kary.

 8. Jak pokażą choć jednego aresztowanego w habicie ,prowadzonego w kajdankach ,to uwierzę

 9. Za handel ludźmi kara powinna wynosić od15lat do dożywocia

 10. A nie lepiej dopuścić do tego co się dzieje w Stanach? Pedofil dotkliwie pobity przez ojca swojej ofiary.

 11. A kiedy będzie zaostrzenie kar dla konfidentów, społeczniaków i ORMOwców???

 12. wszystko spoko tylko za duże widełki np. od 3 do 20, powinno być max 5 lat rozbieżności czyli 15-20

 13. A czy kary za klepanie własnej matki po twarzy skutkujące złamaniem szczęki zostaną podwyższone?

 14. … nie lepiej od razu kastrować ! póżniej tylko będzie się byczył w pierdlu za moją kasę

 15. ale bubel i to za naszą kase , a starczyło rozwiazac konkordat i wywalic czarnych z finansowania no i obowiazkowa kastracja dla duchownych

 16. pis stworzył rejest pedofilów ale nie ma w ni żadnego księdza
  dziekje

 17. co to Q... jest???

  Panie Ziobro i pozostali…
  Czy to efekt filmu „Tylko nie mów nikomu”?
  Ja obejrzałem ten film ale wy chyba tylko o nim tylko usłyszeli.
  Problemem nie jest wysokość wyroków ale ich brak i UKRYWANIE PRZESTĘPCÓW!!!

 18. Sheriff Ziobro pytanko . Kiedy dopiszecie do rejestru pedofilów księży bo z tego co pamiętam takie przepisy ustaliłeś , że klechów to nie dotyczy . Sam na to wpadłeś czy były naciski .

 19. Mowa o pedofili a dlaczego nie ma żadnej wzmianki o tych małolatach co szukaja wrazeń seksualnych one też powinny byc pociągane do odpowiedzialności

 20. Ja tam jestem za wprowadzeniem kary śmierci.

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.9408zł 0.53%
  • GBP 4.7654zł 0.26%
  • EUR 4.3656zł 0.31%
  • CHF 4.0227zł 0.39%

  Polub nas

  Darmowe ogłoszenia lokalne

   Materiały wideo

   W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
   W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)
   Szturm Twierdzy Zamość 2019
   Jutro premiera nowego pokazu na fontannie multimedialnej. Zobacz zwiastun (wideo)
   Jechał ciężarówką całą szerokością drogi, miał blisko 6 promili. Zobacz nagranie (wideo)

   Co? Gdzie? Kiedy?

   Potańcówka w skansenie na 400 par
   Berberys Klezmer Band – koncert Hava Nagila
   Obchody Święta Wojska Polskiego w Lublinie
   Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów – Krecziv
   Festiwal na Trójstyku na błoniach w Orchówku
   x

   Szanowny Czytelniku!

   Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych, dzięki czemu otrzymujesz:

   Lepszą jakość strony. Możemy dostosowywać treści pasujące do poszczególnych grup odbiorców.

   Reklam jest mniej i są bardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki reklamom finansujemy nasz rozwój, dzięki czemu nasz serwis nie wymaga opłat

   Twoje dane są u nas bezpieczne.Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili na stronie Polityka Prywatności.

   Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie* przez ITLU sp z o.o. oraz naszych Partnerów, Twoich danych danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez ITLU sp. z o.o. i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

   Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

   Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

   Kto jest administratorem danych osobowych?

   Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my, tj. spółka ITLU Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz nasi Partnerzy (reklamodawcy).

   Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania

   Twoje dane uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii będziemy przetwarzać, w tym profilować:

   • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
   • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych (podstawa: Twoja zgoda).

   Jeśli wyrazisz na to zgodę nasi Partnerzy będą przetwarzali, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach.

   Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

   Twoje prawa

   Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć.

   Przysługuje Ci też prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz tutaj.

   * Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.