Wtorek, 28 maja 202428/05/2024
690 680 960
690 680 960

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie lubelskim. Do 27 stycznia kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.

Na chętnych do pracy w Służbie Celno-Skarbowej czeka 40 etatów w drogowym oddziale celnym w Dorohusku oraz 15 etatów w oddziałach celnych w Dołhobyczowie, Hrebennem i Hrubieszowie podlegających Lubelskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białej Podlaskiej.

Kandydat do pracy musi posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, a także co najmniej średnie wykształcenie. Nie może być karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i musi korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać nieposzlakowaną opinię.

Ponadto na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej, ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:
– weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
– test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych,
– test sprawności fizycznej,
– test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. prowadzonego naboru, które dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS

http://www.lubelskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lublinie/ogloszenia/nabor/oferty-pracy.

Aktualnie w Krajowej Administracji Skarbowej w województwie lubelskim zatrudnionych jest 4 112 osób, w tym 1 676 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

2018-01-18 18:07:06
(fot. KAS)

6 komentarzy

  1. link nie działa niestety…

  2. hehe 12 brutto na zlecenie ? Idealna fucha dla uPAińców.

  3. Dojnej Zmianie mało i mało coraz wiecej chcą ciągnąć

Wiadomości z info112