Środa, 19 czerwca 202419/06/2024
690 680 960
690 680 960

Radny miejski zapytał, Miasto Lublin odpowiedziało. „W razie ataku, radź sobie sam Lubelaku”

Lubelski radny miejski Tomasz Gontarz wysłał zapytania do prezydenta Lublina związane z bezpieczeństwem mieszkańców na wypadek wojny. Odpowiedź, którą otrzymał skwitował: „W razie ataku, radź sobie sam Lubelaku”.

– Województwo lubelskie sąsiaduje bezpośrednio z krajem, który jest w stanie wojny. W obliczu bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę wielu mieszkańców naszego miasta zadaje pytania o bezpieczeństwo i obronę cywilną w razie np. ataku lotniczego, bądź rakietowego. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu lublin.eu, które prezentują stan na: 01.05.2023 roku, nasze miasto dysponuje zaledwie 10 schronami dla 2985 osób, oraz 90 miejscami ukrycia dla ludności dla 10 673 osób. Łącznie w schronach i w miejscach ukrycia dla ludności będzie mogło, w razie obcego ataku, znaleźć bezpieczeństwo 13 658 osób. Jest to zaledwie 4% populacji naszego miasta – czytamy w interpelacji radnego.

W związku z tym Tomasz Gontarz postanowił zapytać o kilka ważnych spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Lublina. Oto te pytania:

1. Jaką aktualną liczbą schronów i miejsc ukrycia dla ludności aktualnie dysponuje miasto Lublin? Czy liczba ta w ostatnich 12 miesiącach uległa zmianie w stosunku do tej prezentowanej na portalu lublin.eu (tj. od 01.05.2023 r.)?
2. Czy miasto Lublin w związku z obecną sytuacją na Ukrainie planuje zwiększyć liczbę schronów i miejsc ukrycia dla ludności? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie konkretnego harmonogramu.
3. Czy miasto Lublin planuje zorganizować kampanię informacyjną dla mieszkańców odnośnie zachowania się w obliczu ataku lotniczego bądź rakietowego wraz z upowszechnieniem informacji o lokalizacji schronów i miejsc ukrycia dla ludności – co może być niezbędne
w przypadku zakłócenia łączności telefonicznej i teleinformatycznej w razie ataku?
4. Czy miasto Lublin zamierza oznaczyć w przestrzeni publicznej drogę do schronów i miejsc ukrycia dla ludności, co jak wskazałem w powyżej, może być niezbędne w przypadku zakłóceń łączności telefonicznej i teleinformatycznej?

Wczoraj radny otrzymał odpowiedzi. Oto one (przytaczamy je w całości):

1. Liczba schronów i ukryć pozostających w ewidencji (ale nie w dyspozycji) Miasta Lublin, w ostatnich 12 miesiącach nie uległa zmianie, a wykazy prezentowane na stronie internetowej miasta są aktualne. W większości przypadków obecny stan techniczny budowli ochronnych przekreśla podstawowe wymogi ochronne i nie rokuje ich uzyskania w drodze modernizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty takiego przedsięwzięcia. W sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia należy obecnie szczególną uwagę skupić na wykorzystaniu ukryć do doraźnego przygotowania (tj. podziemnych garaży wielostanowiskowych, części obiektów komunikacyjnych, handlowych, usługowych i innych), których wykaz również znajduje się na stronie internetowej miasta Lublin.

2. Miasto Lublin, jak wszystkie pozostałe samorządy w Polsce, na skutek obecnych wydarzeń na arenie międzynarodowej, oczekuje na szybkie uchwalenie przepisów prawa krajowego, które uregulują problematykę budownictwa ochronnego, z uwzględnieniem wymogów technicznych, finansowych i prawnych. Nie mniej jednak miasto Lublin już podejmuje działania w powyższym zakresie. W projektowanym budynku wielofunkcyjnym przy ul. Majerankowej w Lublinie przewiduje się pomieszczenia o podwójnym przeznaczeniu (np. szatnia, a jednocześnie ukrycie, wyposażone w najprostsze instalacje), które w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, katastrof ekologicznych, przemysłowych lub innych zagrożeń, a także w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny zapewnią ochronę osób, urządzeń i zapasów materialnych. Ponadto w marcu br., przeprowadzono szacowanie kosztów wykonania prac remontowych i modernizacyjnych istniejących schronów na terenie miasta Lublin i przekazano w tym zakresie pismo do Wojewody Lubelskiego. Obecnie prowadzone jest szacowanie kosztów wykonania prac remontowych i modernizacyjnych istniejących ukryć dla ludności, ze szczególnym uwzględnieniem ukryć dla pracowników Urzędu Miasta Lublin w poszczególnych lokalizacjach. Od kilkudziesięciu lat Miasto Lublin nie otrzymało żadnych środków finansowych z budżetu państwa na budowę i utrzymanie budowli ochronnych, ze względu na brak uregulowań prawnych w tym zakresie. Ma to znaczący wpływ na proces tworzenia i utrzymywania nowych obiektów spełniających kryteria budowli ochronnych.

3. Do chwili wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny szkolenia z zakresu obrony cywilnej, w tym z powszechnej samoobrony ludności, odbywały się zgodnie z corocznie wydawanymi w tym zakresie zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin. Założenia programowe prowadzonych szkoleń obejmowały między innymi: rodzaje alarmów i sposoby ich ogłaszania, sposoby zachowania się po ich ogłoszeniu oraz procedury postępowania podczas wystąpienia poszczególnych rodzajów zagrożeń. Po uchyleniu przepisów prawa krajowego w zakresie obrony cywilnej, wszystkie informacje w zakresie ochrony ludności są publikowane na stronie internetowej Miasta Lublin, w tym też informacje dotyczące budowli ochronnych, sposobów zachowania się po ogłoszeniu alarmu oraz procedur postępowania podczas wystąpienia różnych rodzajów zagrożeń (https://lublin.eu/mieszkancy/bezpieczenstwo/budowle-ochronne/). Biorąc pod uwagę obecny stan prawny, stan techniczny budowli ochronnych oraz fakt, że ich właścicielami (administratorami, zarządcami) są głównie dyrektorzy szkół, rektorzy uczelni, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz dyrektorzy (prezesi, kierownicy) większych zakładów pracy i instytucji, prowadzenie dodatkowych kampanii informacyjnych dla mieszkańców jest niezasadne i może spotęgować poczucie zagrożenia.

4. Obowiązek oznakowania dróg do schronów i ukryć należy do właścicieli (administratorów, zarządców) tych budowli. Są nimi w większości spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz większe zakłady pracy i instytucje. Luka w prawie krajowym w zakresie przepisów dotyczących obrony cywilnej spowodowała między innymi, że Prezydent Miasta Lublin utracił status Szefa Obrony Cywilnej miasta Lublin, a tym samym możliwość ustalania zadań i kontroli ich realizacji oraz koordynacji i kierowania działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy. Jednocześnie informuję Pana Radnego, że obecnie trwają prace prowadzone przez administrację rządową związane z przygotowaniem przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej, jak również o budowie schronów lub pomieszczeń spełniających obronne parametry techniczne.

– Ratusz w odpowiedzi zasłania się brakiem podstaw prawnych do działania w niniejszym zakresie, należy jednakże zauważyć, że nie przeszkadza to np. Warszawie organizowaniu szkoleń z obrony cywilnej dla mieszkańców czy inwestowaniu w schrony i miejsca ukrycia dla ludności. Zamierza na to przeznaczyć 117 mln zł w najbliższym czasie – wyjaśnia Tomasz Gontarz.

Autor: redakcja

46 komentarzy

  1. Do tego żoną i dziećmi nie będziesz mógł się zaopiekować , nie będziesz mógł ich ochronić ani potem o nich zadbać bo cie wyślą na front jako mięso armatnie. Ale oczywiście ci co będą mogli szybko sobie wylecą przez Zaleszczyki…

  2. Czy chociaż politycy zdążyli opracować plan własnej uciekczi? To jak będzie? Znów do Rumunii? A Rumuni o tym wiedzą…? Wy żałośni ho0oja warci przedstawiciele narodu ! Pluję na was żłoby !

  3. A radny co? Do parlamentu europejskiego startuje, że mu się trzeciego roku wojny o schronach przypomniało?

Dodaj komentarz