Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Celem ustawy jest nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w dwóch zasadniczych aspektach. Pierwsza część zmian znosi obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Druga część zmian wprowadza rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji.

Zniesienie obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej

Opłata ewidencyjna stanowi przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Jest ona pobierana przez organy samorządowe – w związku z wykonywaniem czynności dotyczących rejestracji pojazdów, m.in. wydaniem dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablicy rejestracyjnych i ich wtórników, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy. Pobierana jest również przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – za przeprowadzenie badania technicznego i odnotowanie odczytu drogomierza pojazdu po jego wymianie.

Wysokość opłaty ewidencyjnej określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

Obecnie opłata ewidencyjna mieści się w przedziale od 50 gr do 1 zł. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że opłaty ewidencyjne pobierane od obywateli przez organy jednostek samorządu terytorialnego i stacje kontroli pojazdów łącznie stanowią 14,5% przychodów Funduszu CEPiK. Głównym jego przychodem jest natomiast opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń, korzystające z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców w celu prowadzenia działalności gospodarczej (np. dzięki dostępowi do danych o punktach karnych, ubezpieczyciele mogą lepiej oszacować ryzyko ubezpieczeniowe).

Zniesienie opłaty ewidencyjnej w zakresie wskazanym w ustawie, poza uchyleniem zbędnych obciążeń finansowych, ma się przyczynić do wprowadzania ułatwień w zakresie automatyzacji niektórych procedur urzędowych dotyczących obrotu dokumentami wydawanymi kierującym pojazdami.

Nowelizacja ma poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów na aplikację

Odnosząc się do drugiego zakresu nowelizacji tj. rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji, wskazać należy przede wszystkim na regulacje, które nakładają obowiązki wiążące się z zapewnieniem przez przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas przewozu.

Na podstawie art. 27e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, którym zleca przewóz osób, w zakresie:
1) tożsamości;
2) posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy;
3) niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Weryfikacja następować będzie przez okazanie przez osobę, której przedsiębiorca zleca przewóz osób dokumentu tożsamości, dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz zaświadczenia o niekaralności wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem współpracy.

Weryfikacji prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób dokonywał będzie w trybie osobistego stawiennictwa. Dokonanie weryfikacji przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób potwierdzał będzie przez wykonanie zdjęcia osoby, której zleca przewóz osób, umożliwiającego ustalenie wizerunku twarzy tej osoby oraz odwzorowanie cyfrowe wymaganych dokumentów. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie weryfikował, w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie świadczenia usługi przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, jednak nie rzadziej niż raz na 50 przewozów, czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono. Czynność ta będzie potwierdzana w postaci zdjęcia przedstawiającego wizerunek twarzy osoby wykonującej przewóz.

Przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będą przetwarzać informacje dotyczące osób, którym zlecono przewóz, w tym dane osobowe zawarte w dokumencie tożsamości, informacje zawarte w dokumencie stwierdzającym posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, informacje zawarte w zaświadczeniu o niekaralności oraz zdjęcie z wizerunkiem twarzy, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym osoba, której dotyczą przetwarzane informacje, zakończyła współpracę z danym przedsiębiorcą prowadzącym pośrednictwo przy przewozie osób.

Ponadto w ustawie zawarto regulacje, które przewidują, że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób może na wniosek innego przedsiębiorcy prowadzącego takie pośrednictwo, przekazać temu przedsiębiorcy informacje o osobach, którym zleca przewozy osób, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozów. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie ponadto obowiązany na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do przekazania informacji o tym, czy dokonał weryfikacji oraz o wyniku tej weryfikacji.

W przypadku rozliczania opłaty za przewóz osób przy użyciu aplikacji mobilnej, kierowca, na żądanie uprawnionego organu kontroli, będzie obowiązany okazywać i udostępniać urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja mobilna do kontroli w zakresie spełnienia wymagań dla aplikacji mobilnej oraz wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określonych w przepisach o podatku od towarów i usług.

Ważna zmiana dotycząca punktów karnych

Ustawa nowelizuje także art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas – z upływem dwóch lat.

W art. 8 ustawy zmieniono ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej zmiany, osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

(fot. prezydent.pl\źródło KPRP)

44 komentarze

 1. Brawo.
  Najlepiej całkowicie zlikwidujcie punkty i mandaty.
  Zwiększy wam się elektorat… o tych, którzy przeżyją…

  • Przestań dramatyzować. „Panom” w Sejmie udało się dostrzec problem, który sami stworzyli.
   Aż dziw bierze, że zauważyli to już po roku od wprowadzenia „dobrej zmiany”.
   Jeszcze z rok tego „dobrego prawa” i firmy transportowe mogły zamykać interes, bo ze względu na wojnę zaczęło brakować kierowców innych nacji. To jest główny powód przywrócenia poprzednich przepisów, a nie żadna próba ulżenia narodowi. Przepisy w tej materii są chore. Kasowanie punktów po dwóch latach od zapłacenia grzywny? Super. Tylko, co to miało zmienić? Kierowcy mieli się przestraszyć? Jeżdżący uważnie mieli ten przepis w d., a jeżdżący bez zabranego prawka tym bardziej… W tym roku po dziesięciu latach przerwy w odstępie roku próbowano mi wręczyć dwa mandaty za przekroczenie prędkości o 22 i 27 km/h. W obu przypadkach odmówiłam przyjęcia mandatu i sprawa trafiła do sądu, który orzekł grzywnę w dokładnie takiej samej wysokości jak przewidywany mandat, ale BEZ punktów karnych. Nie jestem w tym względzie wyjątkiem. Robią tak wszyscy MYŚLĄCY kierowcy, bo jak państwo chce nas łupić, to niech jego przedstawiciele przynajmniej wykonają trochę więcej pracy za nasze pieniądze. Gdyby przepisy były normalne, przyjęłabym mandaty i pojechała dalej, ale w obecnej sytuacji to było bez sensu.

   • Plus koszty sądowe jeszcze.

    • W obu moich przypadkach koszty pokrył Skarb Państwa.
     Nawet jeśli to raptem 160zł. Chyba jest to bardziej opłacalne niż zdawanie kolejny raz PJ lub robienie kursu zmniejszającego ilość pkt. o 6 raz na pół roku za kwotę 600zł?
     Dorzucę do tego „przyjemność” wypełniania kwitów przez kolejne instancje policji, sądów…
     Słowem. Jak Kuba Bogu…itd..
     Jedyną niedogodnością, jaką odczułam było to, że polecony z sądu musiałam odebrać z poczty.
     Pierwszy polecony wysyłany przez policję możesz spokojnie olać, bo jako oskarżony nie masz obowiązku stawiać się na komendzie i składać wyjaśnień. Potem polecony z sądu i wpłata grzywny w ostatni dzień wyznaczony przez sąd.
     Cały proces trwał ponad pół roku, co skutkowało tym, że te 400zł warte było realnie może z 300… 🙂
     Jeden z niewielu plusów inflacji.
     Oczywiście wszystko zależy od sędziego, ale tam też pracują normalni ludzie, którzy doskonale widzą do czego wykorzystywana jest w Polsce policja.

     • A wystarczy jeździć przepisowo ale niektóre tlłumoki nigdy tego nie ogarną.

      • Masz rację tłumoku, masz rację.
       Można też przestać urządzać „polowania” na wylotówkach z miasta, ale to przerasta wyobrażenie takich jak ty pał.

      • Jak widać w przypadku tego konkretnego tłumoka, punkty bardziej bolały niż wysokość mandatu.
       I cieszy się taki tłumok, że władza przywróciła okres kasacji punktów po 12 miesiącach i możliwość ich redukcji.

   • I kto tu dramatyzuje pisząc, że jeszcze rok i „firmy transportowe mogły zamykać interes”?
    A kim są tacy jak ty, którzy uważają, że mają prawo do nieprzestrzegania przepisów?
    Miejsce takich bandytów za kierownicą jest w więzieniu a później z zakazem prowadzenia pojazdów.
    Za samo twoje „myślenie” powinno się zabrać prawo jazdy aby zwiększyć szansę, że nikogo nie zabijesz.

    • Gdzie napisałam, że mam prawo nie przestrzegania przepisów?
     Kim są tacy, jak ty, którym się wydaje, że prawo działa jednostronnie i zawsze dobrze?
     Na szczęście tobie nie rozstrzygać w sprawach o wykroczenia, bo dostałabym „czapę”.
     Szkoda, że optyka się zmienia, jak sam dostaniesz propozycję nie do odrzucenia.
     Boli cię, że umiem korzystać ze swoich praw, a nie jestem pokornym cielęciem, które można doić na wszystkie sposoby? Doucz się i korzystaj, i ty. 🙂
     Czasy pokornego znoszenia bezprawia powoli się kończą, także dla ciebie „świętoszku”.

     • Korzystania ze „swoich praw”???
      Jakich praw KRETY*KO???
      Sama się przyznajesz do celowego i świadomego przekroczenia dozwolonej prędkości o 22 i 27 km/h
      Wspominasz o sytuacjach, gdy zatrzymała cię Policja.
      Można jedynie się domyślać, że to jest dla ciebie czymś normalnym.
      Czym się chwalisz IDIOT*O?
      Obyś sama wcześniej się wyeliminowała zanim kogoś zabijesz.

      • Coś chyba zabolało i to mocno? 🙂
       Przyznaję się do „celowego i świadomego przekroczenia dozwolonej prędkości o 22 i 27 km/h”?
       Coś ci się chyba pozajączkowało? Nie przyjęcie mandatu dla normalnie myślącego człowieka jest równoznaczne z sytuacją, w której nie przyznaje się od do zarzucanego mu czynu. Próbujesz mi udowodnić na siłę coś zupełnie odwrotnego, nazywając mnie kretynką i idiotką? Chyba musisz być mocno sfrustrowany wszystkimi tymi nie przyjętymi przez ludzi mandatami. 🙂
       Skoro nie rozumiesz o jakich prawach rozmawiamy, to szkoda mojego czasu na wyjaśnienie.
       Przyjmuj pokornie wszystkie mandaty, które otrzymasz. Moje postępowanie w tej kwestii pozostanie niezmienne.
       Gdyby policja była służbą, a nie pachołkami polityków, to i zaufanie do ich działań byłoby większe.
       W obecnej sytuacji formacja ta ma tak niskie oceny w społeczeństwie, że powinny cię przestać dziwić odmowy przyjęcia mandatów.

       • Ty od urodzenia z głową masz coś nie tak czy po marszu ci się tak zrobiło.

        • To jest raczej coś dziedzicznego 🙂
         Nieuleczalne 🙂

        • Tak. Mam tak od urodzenia, że staram się myśleć i wyciągać wnioski. Jeżeli mogę zrobić coś inaczej, to tak właśnie robię. Jeszcze jakąś diagnozę spróbujesz postawić?

       • Każdy bandyta znajdzie jakieś wytłumaczenie.
        I łatwo zauważyć kogo najbardziej zabolało już po przeczytaniu pierwszego komentarza.
        Na komentującą idiot-ę można machnąć ręką… gorzej gdy to jest również idiot-a za kierownicą.

        • Zabolało?
         Was nazywających mnie bandytą chyba boli bardziej, że mając prawo wyboru z niego świadomie korzystam.
         Nad tym należy ubolewać, że daliście sobie wmówić, że tylko jedna pokorna postawa jest właściwa. Żadna inna wam się nawet nie mieści w waszych ciasnych główkach.
         Nazywacie mnie bandytą drogowym, za przekroczenie prędkości o 22km/h, a tymczasem sami siadacie za kierownicę po alkoholu i to dla was jest normalne. Szczyty hipokryzji. Nie krępujcie się. Wylejcie jeszcze trochę pomyj na kogoś, kto postępuje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, choć nie dał się podporządkować tak, jak wy. Nie darmo mówi się o tym, że żadna nacja nie jest dla siebie nawzajem tak podła, jak Polak dla Polaka.
         Brawo.

         • Jesteś jajnikiem a to cię wyklucza z grona kumatych kierowców (naukowo udowodnione) chyba że ptaszka obcięłaś bo taka moda.

          • Ty jesteś zwykła szowinistyczna świnia w pełnym tego słowa znaczeniu.
           Gdzie masz te naukowe dowody?

         • Życzę ci aby twoja sytuacja materialna na tyle poprawiła się, żebyś mogła zaznać luksusu niespieszenia się. Polecam, bardzo przyjemne uczucie. Nagle podróż na drugi koniec Polski staje się relaksem, a nie stresem.

   • Jak znajdziesz ta ustawe w dzienniku ustaw z podpisem „prezydenta” to możesz mówić że coś jest uchwalone
    Narazie to jedynie konstytucją jest tam podpisana co prawda nie Aleksander Kwaśniewski podpisał tylko Aleksandr Kwaśniewski sprawdźcie sobie to nie wymaga trudu tylko odrobiny chęci. Dla tych co szukają prawdy i umieją korzystać z mózgu nie sprawi problemu

 2. Studętkom jezdem, to se tak myślem, że;

  Wystarczy nieco uważniej i z poszanowaniem obowiązujących przepisów jeździć i obejdzie się bez punktów.
  Nie dotyczy „napranych” celebrytów różnych maści, posłów, księży i Beaty Kozidrak.

  • Zapomniałeś jeszcze dodać że nie dotyczy „kasty” i „wolnych sądów”. Elita która uważa się za nietykalną i ponad prawem, a seks, alkohol i narkotyki są u nich na porządku dziennym.

   • jak zwykle pissboty zapomniały wspomnieć o posłach jedynie słusznej partii prawo i pazerność

 3. … długopis wszystko podpisuje , potem się głupkowato uśmiecha , na końcu czasem czyta co mu kazali podpisać

  • Gondol Jerzy Znadwisły

   Takiego Prezydenta macie, jakiego żeście sobie sami w ponoć demokratycznych wyborach, wybrali. 😆

 4. To może podatek na drogi który jest w paliwie zaczną płacić elektryki też jeżdżą po tych samych drogach. To samo pojazdy zagraniczne korzystają z tranzytu przez Polskę

 5. Qwerty ale ty pusty jesteś punkty za twoje 22 i 27 ponad normę nałożył na ciebie policjant podczas kontroli

  • To baba lub homo tęczowe niewiadomo.

   • Co masz do kobiet alancie?
    Boli cię, że bywają mądrzejsze od ciebie?

    • Jak byś była mądra mandatów byś nie płaciła proste.

     • Oczywiście, oczywiście. 🙂
      Bo (nie)płacenie mandatów jest wyznacznikiem mądrości…
      Pozostaje mieć nadzieję, że ty jeździsz lepiej i mandatów nie płacisz. 🙂

  • Niby na jakiej podstawie nałożył je na mnie policjant? 🙂
   Chcesz na dowód wyciąg z czystego konta w Cepiku?
   Sprawdź jeszcze raz w pierwszej kolejności swoje „sprawdzone” informacje, a potem się wypowiadaj.

 6. ” w nocy wszystkie koty są czarne”

 7. zdrowy smog z krk

  agata? Jak to jest być dudą dudy ? wiara ci na to pozwala ?

 8. A jest coś czego nie podpisał?

  • Dziadek ze Slamsowa

   Nie miejcie pretensji do pana Prezydenta, On podpisuje wszystko co mu Episkopat Polski, albo jedynie Prawy i Sprawiedliwy Yaroslaw (po konsultacjach z Episkopatem), każą.

 9. Przecież ta pacynka wszystko podpisuje co mu pis każe raki nam się twardziel trafił

 10. Wydarzeniem wielkim by było to gdyby Adrian czegos nie podpisał co mu pisdziury podkładają.

  • Gondol Jerzy Znadwisły

   Zauważ, że to co mu do podpisu pisdziury podkładają, wcześniej jest konsultowane z klechami w Episkopacie Polski i „pokropione”.

Dodaj komentarz

Wiadomości z info112