Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Inflacja a podwyższenie alimentów, ogłoszenia i reklamy zaśmiecają przestrzeń publiczną. Czytelnicy pytają, adwokat odpowiada

Publikujemy bezpłatne porady prawne, które za naszym pośrednictwem udziela lubelski adwokat Łukasz Lecyk. Tym razem dotykają one problematyki dotyczącej karty parkingowej, alimentów oraz zaśmiecania przestrzeni publicznej przez umieszczane reklamy i ogłoszenia.

Mam podejrzenie, że mój sąsiad korzysta z karty parkingowej przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej – jego siostry. Chciałem to zgłosić. Nie powinno być tak, że osoba sprawna zajmuje miejsca osobom niepełnosprawnym. Czy to jest wykroczenie?

Tak, takie zachowanie (o ile się oczywiście potwierdzi) może wypełniać znamiona wykroczenia. Zgodnie z art. 96b kodeksu wykroczeń, kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym podlega karze grzywny do 2 000 złotych.

Kartę parkingową wydaje się:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że w ramach opisanego wykroczenia chodzi wyłącznie o używanie autentycznej karty parkingowej, tyle że przez osobę nieuprawnioną. Jeżeli sprawca w celu użycia za autentyczną podrobił lub przerobił kartę parkingową, a następnie się nią posłużył, możemy mówić o odpowiedzialności karnej za przestępstwo.

Czy duża inflacja uzasadnia złożenie pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko i na mnie (byłą żonę)?

Zgodnie z orzecznictwem Sądów, z powodu samej inflacji brak jest podstaw do żądania zmiany orzeczenia dotyczącego stosunku alimentacyjnego. Skutki inflacji dotykają nie tylko uprawnionego do alimentów, ale również zobowiązanego do ich regulowania. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy inflacja dotknęła bardziej żądającego zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych niż drugiego podmiotu stosunku alimentacyjnego.

Często widzę, że przestrzeń publiczna jest zaśmiecona różnego rodzaju ogłoszeniami, reklamami. Dotyczy to w szczególności przystanków, ale także np. skrzynek, znaków drogowych itp. Czy za to grozi jakaś kara? Czy można to gdzieś zgłosić?

Tak, jak najbardziej. Zgodnie z przepisem art. 63a kodeksu wykroczeń, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Wykroczenie można zgłosić na Policję albo do Straży Miejskiej.

Ogłoszenia, afisze, plakaty itd. mogą być umieszczane w miejscach publicznych, tyle że w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Są nimi słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeń, gabloty itd. Są one udostępniane przez różne podmioty, np. domy i centra kultury, urzędy – miasta, gminy, spółdzielnie mieszkaniowe itp. Określają one zasady z ich korzystania (treść, formę umieszczanych informacji, czas ekspozycji, ewentualną odpłatność). W miejscach innych niż wyznaczone zabronione jest więc umieszczanie takich obiektów. Powodowane jest to względami estetycznymi, a także innymi, chociażby względami bezpieczeństwa, np. plakat mógłby zasłonić znak drogowy (cytuję za P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz. Wyd. 2. Warszawa 2019).

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo