Wtorek, 21 maja 202421/05/2024
690 680 960
690 680 960

CBA zakończyło kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim. Teraz składa zawiadomienie do prokuratury

Centralne Biuro Antykorupcyjne zarzuca pracownikom Urzędu Marszałkowskiego nadużycie uprawnień, wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów, poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru i niedopełnienie obowiązku naliczenia kar umownych. To efekt wielomiesięcznej kontroli w tym urzędzie.

Zakończyła się trwająca od listopada 2019 r. kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, którą prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawdzali oni prawidłowość wydatkowania środków z Projektu „Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego II”. Miał on na celu przede wszystkim wsparcie działań marketingowych w kreowaniu dobrego wizerunku Lubelszczyzny pod kątem potencjalnych inwestorów i kontrahentów i promocję przedsiębiorstw województwa lubelskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych. Wartość Projektu wyniosła ponad 72 mln zł. Kontrolą objęty był okres od 2017 do 2019 roku.

Jak wyjaśniają przedstawiciele CBA, w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzone zostały nieprawidłowości. W umowach zawieranych z wykonawcami zadań projektu brakowało postanowień, które zabezpieczałyby w należyty sposób interesy finansowe województwa, bezpodstawnie były dokonywane odbiory zadań bez zastrzeżeń gdyż potwierdzano realizację pełnego przedmiotu umowy nie mając wymaganych informacji i dokumentacji z realizacji danego zadania, nie naliczano kar umownych oraz przyznawano dofinansowania zadaniom, których związek z promocją gospodarczą Województwa Lubelskiego jest trudny do wykazania.

Do tego funkcjonariusze wykazali, że w zawieranych umowach brakowało postanowień dotyczących kar umownych za nienależyte wykonanie umowy oraz prawa do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku niewykonania części umowy, w latach 2017- 2018 w niewystarczającym zakresie monitorowano wskaźniki projektu, co groziło utratą dofinansowania i koniecznością zwrotu dużej części środków, do tego dokumentacja poszczególnych zadań miała być gromadzona i prowadzona niezgodnie z instrukcją obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. To wszystko zdaniem CBA doprowadziło do powstania szkody w mieniu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 442 421,68 zł.

– Skontrolowanych zostało kilkadziesiąt umów projektu, z których wynikało, że wybór, organizacja i realizacja części zadań, zwłaszcza w latach 2017-2018, odbywała się w sposób dość chaotyczny i przypadkowy oraz powodowała „rozmycie” celu i efektu tego przedsięwzięcia, który powinien być realny i mierzalny. Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego polegała często jedynie na umieszczeniu logotypu Województwa Lubelskiego na różnego typu materiałach promocyjnych – plakaty, banery, roll-upy, ulotki itp – wyjaśnia Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Do Marszałka Województwa Lubelskiego skierowane zostało wystąpienie pokontrolne, które zawiera stwierdzone nieprawidłowości. CBA przekazało też wnioski do podjęcia działań mających na celu m.in. wzmocnienie nadzoru nad wyborem i realizacją zadań projektu, egzekwowaniem od podmiotów realizujących zadania kar umownych, zawieraniem i rozliczaniem umów z wykonawcami w sposób zabezpieczający interesy Województwa Lubelskiego. Jednocześnie Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło do Prokuratury Okręgowej w Lublinie dwa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez osoby sprawujące nadzór nad prawidłową realizacją i protokolarnym odbiorem projektów. Zarzuca się im nadużycie uprawnień, wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów, poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru i niedopełnienie obowiązku naliczenia kar umownych.

(fot. CBA/zdjęcie ilustracyjne)

4 komentarze

  1. ,,wybór, organizacja i realizacja części zadań, zwłaszcza w latach 2017-2018, odbywała się w sposób dość chaotyczny i przypadkowy,,.

    Przypadkowy to on nie był.

  2. … teraz ze wstydu pracownicy urzędu zwrócą sowite nagrody pieniężne od marszałka

  3. No jak to przecie im się należy.

  4. Niezidiociały mimo bulu

    No i za torby tzw derektorów – czas najwyższy wprowadzić systematyczne egzaminy przydatności na zajmowanych po znajomości korytkach . Gdzie jest do chugona ustawa o odpowiedzialności urzędasa za swoje czyny i decyzje !!!! – pytanie do Kaczora i Zbigniewa z Warsiawki ?????? Jak długo jeszcze tłuki będą decydować o obywatelach !!!????