Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Zakup nowoczesnych technologii dla neurochirurgii SPSK Nr 4 w Lublinie (wideo, zdjęcia)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zakupił najnowszej generacji aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania świadczeń z zakresu neurochirurgii. Doposażenie Bloku Operacyjnego, Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej i współpracującego z nim Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wpłynie na poprawę jakości oraz przyspieszenie specjalistycznej diagnostyki i terapii, co w efekcie doprowadzi do skrócenia czasu oczekiwania na przyjęcie na oddział.

Większa precyzja i mniej powikłań

Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 w Lublinie jest jednym z największych oddziałów neurochirurgicznych w Polsce, wykonującym ponad 2,5 tys. zabiegów operacyjnych  rocznie. Najwyższą jakość udzielanych świadczeń neurochirurgicznych zapewnia wysoko wykwalifikowany personel i nowoczesne wyposażenie, które w ostatnim czasie zostało poszerzone o nową aparaturę. 12,590 mln złotych przeznaczone na jej zakup pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, osi priorytetowej XI REACT-EU.

– Środki, które udało się uzyskać dzięki programowi REACT-EU, posłużą do unowocześnienia wyposażenia Bloku Operacyjnego. Dzięki nim uda nam się wejść do europejskiej pierwszej ligi, bo dzięki aparaturze nasza jednostka będzie porównywalna z dobrymi ośrodkami w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych i najlepiej wyposażonymi ośrodkami w Polsce. Co jednak najważniejsze, z zakupionego sprzętu skorzystają wszyscy pacjenci naszego oddziału. Będzie on wykorzystywany zarówno do leczenia osób  z nowotworami, jak i z chorobami naczyniowymi układu nerwowego czy też ze schorzeniami zwyrodnieniowymi  kręgosłupa, którzy stanowią większość osób leczonych w oddziale. Nowa aparatura znacząco zwiększy precyzję  wykonywanych zabiegów i jednocześnie zminimalizuje ryzyko powikłań, istotnie przyczyni się do skrócenia czasu trwania zabiegów – mówi prof. dr hab. n. med. Radosław Rola, Lekarz Kierujący Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 w Lublinie.

Większa dostępność do świadczeń

Dzięki pozyskaniu nowoczesnego sprzętu skrócony zostanie czas oczekiwania na przyjęcie do Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, który dotychczas w przypadku pilnym wynosił średnio 60 dni. W tej grupie pacjenci z nowotworem mózgu i innych części centralnego układu nerwowego na przyjęcie na oddział oczekiwali średnio 39 dni. W przypadku stabilnym czas oczekiwania chorego z nowotworem niezłośliwym wynosił 91 dni. Chorzy z naczyniakami krwionośnymi i chłonnymi oczekiwali ok. 9-10 dni, pacjenci z pozostałymi rozpoznaniami – średnio 84 dni.1

– Zakup aparatury ma na celu poprawę jakości i precyzyjności zabiegów operacyjnych oraz zwiększenie  ich bezpieczeństwa przy utrzymaniu wysokiej radykalności. Zabiegi będą trwać krócej i jednocześnie będą obarczone niewielkim ryzykiem powikłań, co wpłynie na istotne skrócenie czasu pobytu pacjentów w szpitalu i tym samym zwiększy dostępność do świadczeń. W skład pozyskanej aparatury wchodzą systemy do obrazowania śródoperacyjnego, takie jak USG sprzężone z neuronawigacją pozwalające na precyzyjną ocenę lokalizacji i rozległości usunięcia guza w trakcie zabiegu, czy tomograf śródoperacyjny  z oprogramowaniem do rozszerzonej rzeczywistości. Aparatura ta będzie połączona z systemem neuronawigacji sprzężonym z mikroskopem operacyjnym. Weryfikacja lokalizacji guza przy pomocy USG sprawi, że zrobotyzowany mikroskop operacyjny pod kontrolą systemu neuronawigacji automatycznie ustawi się w oczekiwanym przez operatora miejscu, co nie tylko skróci zabieg, ale i zminimalizuje ryzyko wystąpienia  skutków ubocznych. Natomiast nowoczesny tomograf pozwoli na przykład na rejestrację pacjenta do systemu neuronawigacji w sposób zdalny – w trakcie zabiegu operacyjnego. Pacjent uniknie w ten sposób konieczności  wykonania dodatkowych badań przed operacją, czy – co byłoby jeszcze bardziej kłopotliwe i wiązałoby się  z przetransportowaniem pacjenta do pracowni – w czasie operacji. To wszystko przełoży się na znaczne skrócenie czasu zabiegów stabilizacji kręgosłupa czy też głębokiej stymulacji mózgu. W tym drugim przypadku szybkość wykonania operacji jeszcze bardziej wzrośnie, bo pacjent nie będzie musiał w trakcie zabiegu mieć wykonanej tomografii w innej jednostce szpitala. Teraz będzie przebywał tylko w jednej sali, w której będzie miał wykonaną tomografię połączoną z systemem neuronawigacji. System zarejestruje pacjenta do operacji  i połączy badanie śródoperacyjne z wcześniej wykonanym przez operatora planem. Powinno to skrócić zabiegi o ok. 1-1,5 godziny, co znacznie wpłynie na dostępność chorych do świadczeń, bo im są one krótsze, tym więcej  jesteśmy w stanie ich wykonać dziennie – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Radosław Rola.

Beneficjenci

Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 w Lublinie jest jedynym ośrodkiem neurochirurgicznym w makroregionie oferującym pełny zakres leczenia operacyjnego nowotworów układu nerwowego, schorzeń naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego oraz schorzeń degeneracyjnych  i rozrostowych kręgosłupa. Oddział posiada własny blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi i salą wybudzeniową, oddział pooperacyjny i intensywnego nadzoru oraz oddział o podwyższonym nadzorze. Przy 50-łóżkowym oddziale działa Poradnia Neurochirurgiczna oferująca opiekę ambulatoryjną. Kliniczny Oddział  Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej stanowi jedno z trzech w Europie miejsc stosowania terapii  NanoTherm – innowacyjnej metody leczenia, mającej zastosowanie w złośliwych guzach glejowych mózgu.  Z tego względu w ośrodku leczeni są nie tylko chorzy z województwa lubelskiego, ale i pacjenci z innych  regionów kraju i z zagranicy.

Współpracujący z Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela rocznie 16 tys. świadczeń anestezjologicznych w zakresie wszystkich najnowocześniejszych procedur wykonywanych przez poszczególne jednostki szpitala. Oddział jest liderem w monitorowaniu głębokości sedacji u krytycznie chorych oraz u pacjentów poddanych znieczuleniu  ogólnemu. Jako jedyny w kraju wdrożył monitorowanie hemodynamiczne, a jego personel przeszedł szkolenie celem wdrożenia monitorowania ryzyka hipotensji u pacjentów poddanych rozległym operacjom z zakresu neurochirurgii. W strukturach oddziału po raz pierwszy w Polsce wdrożono nagradzany program wczesnej rehabilitacji, który stanowi szansę szybkiego powrotu pacjentów do pełnej lub częściowej mobilności. Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest także jedną z nielicznych jednostek prowadzących leczenie  pacjentów w głębokiej hipotermii z użyciem ECMO. Ponadto ośrodek wdrożył szeroko metodę infiltracji rany w leczeniu bólu pooperacyjnego, która zyskała szerokie uznanie w innych szpitalach w Polsce.

Kierujący Katedrą i Kliniką Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Radosław Rola bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie neurochirurgii zdobywał w Polsce, w klinice kierowanej przez swojego poprzednika – wybitnego neurochirurga prof. dr hab. n. med. Tomasza Trojanowskiego, oraz za granicą, w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) w Stanach Zjednoczonych oraz Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lille we Francji. Od 2009 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCH), w którym w latach 2009-2022 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji  Neuroonkologii a od 2012 roku Przewodniczącego Komitetu Członkowskiego oraz Redaktora Naukowego  Zarządu Głównego. W 2013 roku został Delegatem Polski do Sekcji Neurochirurgii Unii Europejskich  Specjalistów Medycznych (UEMS). W latach 2008-2023 był członkiem, w latach 2015-2019 Przewodniczącym  Komitetu Badań Naukowych Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), a od 2021 roku zasiada w Zarządzie Sekcji Neuroonkologii EANS. W roku 2023 został wybrany na członka Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024. Od 2014 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie neurochirurgii dla województwa lubelskiego. Od 2011 roku jest  również recenzentem w Narodowym Centrum Nauki a od 2017 roku członkiem Paneli Ekspertów NZ4  i NZ5 oraz Stałego Panelu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Aparatura zakupiona w ramach projektu: 

∙ Akcesoria i oprogramowanie do integracji mikroskopu chirurgicznego z nawigacją śródoperacyjną, ∙ Diatermia – 2 komplety,

∙ Nóż ultradźwiękowy,

∙ Aparat USG zintegrowany z systemem neuronawigacji,

∙ Aparat do RTG przyłóżkowego,

∙ Tomograf śródoperacyjny z systemem neuronawigacji i oprogramowaniem do rozszerzonej  rzeczywistości,

∙ Zestaw do neuroendoskopii,

∙ Narzędzia chirurgiczne wraz z kontenerami do transportu i sterylizacji,

∙ Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych – 3 komplety,

∙ Aparat do znieczulenia – 3 komplety.

„Precyzyjna aparatura medyczna narzędziem w nowoczesnej neurochirurgii”

Nowe wyposażenie zostało zakupione w ramach projektu pn. „Precyzyjna aparatura medyczna  narzędziem w nowoczesnej neurochirurgii – wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia województwa  lubelskiego poprzez doposażenie SPSK Nr 4 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Ministerstwem  Zdrowia została zawarta 28 marca 2023 r. Symboliczne przekazanie czeku na ten cel przez przedstawicieli  Rządu nastąpiło 28 kwietnia 2023 r.

Celem ogólnym inwestycji jest wdrożenie działań naprawczych oraz przeciwdziałających pandemii Covid-19, a także innym chorobom zakaźnym oraz wywołanym nimi negatywnym skutkom zdrowotnym i społecznym poprzez zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w zakresie neurochirurgii w województwie lubelskim.

Inwestycja w nowoczesne technologie jest niezwykle ważna w kontekście obecnych i przyszłych  zdarzeń epidemiologicznych. Pozwala zabezpieczyć system ochrony zdrowia przed efektami zjawisk pokroju pandemii Covid-19, zwiększyć wydajność Bloku Operacyjnego oraz poprawić jakość świadczeń wykonywanych w ramach oddziału neurochirurgicznego.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 12 590 000,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich ze środków EFRR: 12 590 000,00 PLN

Zdjęcia: Łukasz Głaczkowski\Maciej Rukasz – materiały prasowe SPSK4 Lublin

(Źródło: SPSK4 Lublin)

 

3 komentarze

  1. To chyba na pokaz , bo nie wiem kto będzie z tego korzystał jak do lekarza dwa lata trzeba czekać w kolejce. Chyba żulianów będę prześwietlać jak flaszka go przeciąży i niefortunnie walnie bańką w denko

  2. Co lepsi lekarze pouciekali z tej kliniki, nie ma tam czegoszukac

Dodaj komentarz

Z kraju