Sobota, 25 maja 202425/05/2024
690 680 960
690 680 960

Od dzisiaj zasłanianie ust i nosa tylko maseczką

Z rozporządzenia opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw wynika, że od dzisiaj obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Oznacza to, że nie będzie można zasłaniać ust i nosa elementami odzieży lub przyłbicą.

Od soboty został wprowadzony zakaz używania przyłbic, kominów, czy szalików do zasłaniania ust i nosa. Od soboty należy używać maseczek. Zasady te reguluje opublikowane wczoraj w Dzienniku Ustaw rozporządzenie.

Czytamy w nim, że od dzisiaj do dnia 14 marca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych;
 • na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej;
 • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Jak tłumaczyła prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy ds. epidemiologii, przyłbica nie zasłania szczelnie twarzy, dlatego patogeny takie jak wirus SARS-CoV-2 mogą się dostawać przez szczeliny.

– Na podstawie ponad 200 badań wykazano, że prawidłowo noszone maseczki, zasłaniające nos i usta, chronią nas najlepiej. Takie zamienniki jak chusty, szaliki czy przyłbice są nieskuteczne – mówiła prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz.

Nakazu określonego w rozporządzeniu nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu zbiorowego, u osoby kierującej motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoby przewożonej takimi pojazdami, używających kasków ochronnych,
 • dziecka do ukończenia 5. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego,
 • kierującego statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
 • kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziego,
 • trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych;
 • osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;
 • jazdy konnej;
 • personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;
 • uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej;
 • zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Nakazu nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r.

(fot. pixabay.com)

33 komentarze

 1. Kulczyk otworzył fabrykę i teraz będzie lobbuje w rządzie. Korupcja i zakłamanie.

 2. I co z tego ze jest nakaz? Wystarczy się przejść po jakimś targu lub galerii handlowej. Tam wiele osób ma odsłonięte co najmniej nosy.