Sobota, 25 maja 202425/05/2024
690 680 960
690 680 960

Głuchoniemy mężczyzna został pozbawiony obligatoryjnej obrony, interweniował Prokurator Generalny

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 8 kwietnia 2020 roku na korzyść głuchoniemego obwinionego.

Sprawa dotyczy popełnienia wykroczenia drogowego przez osobę głuchoniemą, polegającego na nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu. 8 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu bez udziału stron, Sąd Rejonowy w Zamościu wydał wyrok nakazowy wymierzając obwinionemu karę grzywny w wysokości 250 złotych i zasądzając koszty postępowania w wysokości 100 złotych. Wobec nie wniesienia sprzeciwu wyrok uprawomocnił się w I instancji w dniu 9 czerwca 2020 roku.

Prokurator Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego zarzucając rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisów prawa procesowego.

– Jak podniesiono w kasacji obwiniony to osoba głuchoniema, a zatem nie zostały spełnione ustawowe przesłanki umożlwiające rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym. Zgodnie bowiem z art. 93 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia postępowanie nakazowe jest niedopuszczalne, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 21 § 1 tego kodeksu, czyli sytuacje, w których obwiniony obligatoryjnie w toku postępowania musi mieć obrońcę – poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej.

W wyjaśnieniu Prokuratury Krajowej czytamy, że w postępowaniu wykroczeniowym obwiniony musi mieć obrońcę, gdy jest głuchy, niemy lub niewidomy, lub gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do jego poczytalności. Jeżeli w tych wypadkach obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza mu się obrońcę z urzędu.

W opisywanej sprawie, którą zajmował się Sąd Rejonowy w Zamościu, wystąpiła przesłanka niedopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, albowiem obwiniony jest osobą głuchoniemą – niesłyszącą i niemówiącą od urodzenia, co jednoznacznie wynikało z protokołu jego przesłuchania z dnia 27 lutego 2020 roku. W toku tej czynności uczestniczyła przybrana przez obwinionego osoba znająca język migowy. Okoliczność związana z tym, że mężczyzna jest osobą głuchoniemą wynikała również z treści protokołu przesłuchania świadka, jednakże została przez Sąd zupełnie pominięta. Tym samym mężczyzna został pozbawiony obligatoryjnej obrony.

Co więcej, obwiniony nie uiścił orzeczonej grzywny, i kara ta została zamieniona na pracę społecznie użyteczną, ewentualnie mężczyzna miał trafić do aresztu.

– Wobec ujawnienia okoliczności uzasadniających wywiedzenie kasacji w tej sprawie, posiedzenie zostało odroczone bez terminu. Z tych względów Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w Zamościu i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania – wyjaśnia Prokuratura Krajowa.

(fot. pixabay.com)

4 komentarze

  1. wolne sondy – resortowe tlumoki w czarnych piżamach którym czerwona mamusia lub tatus złatwił posadkę

    • A jakim tłumikiem trzeba być by pisać „sondy” . Sonda to taki rodzaj czujnika… Jak jest wolna to trzeba zmienić na szybszą.

  2. Tak właśnie wyglądają wyroki nakazowe. Nie zajmują się nawet nimi sędziowie, tylko asystenci przyklejają paragraf, uśredniają karę i dają do podpisu. Rozpoznania brak. Ale czego się spodziewać jak w sądach rejonowych sędziowie nie znają przepisów prawa o ruchu drogowym.