Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Weź udział w konsultacjach planistycznych dla rejonu Głusk-Abramowice. Plan zagospodarowania przestrzennego wyłożony jest do wglądu

Miasto Lublin zaprasza do udziału w konsultacjach planistycznych dla rejonu Głusk-Abramowice. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony jest do wglądu publicznego do 25 maja. W następnym etapie, do 10 czerwca, miejski zespół planistów czeka na uwagi mieszkańców do prezentowanych propozycji.

– Projekt dotyczy blisko 160 ha powierzchni częściowo zagospodarowanych terenów, które nie posiadają obowiązującego planu miejscowego. Jego uchwalenie pozwoli na wykorzystanie gruntów rolnych pod inwestycje mieszkaniowe i usługowe, zaplanowane zgodnie z zasadami kształtowania polityki przestrzennej i powstrzyma indywidualną zabudowę realizowaną na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych. Prezentowana propozycja planu obejmuje strefę Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, nowe tereny pod ogólnodostępną zieleń, w tym nowy park i strefy szczególnych przestrzeni publicznych. Ponadto zabytki występujące w granicach opracowania, zostaną objęte dodatkową ochroną planistyczną. Dogodny dojazd do domów przyszłych mieszkańców zabudowy jednorodzinnej mają zapewnić nowe rozwiązania komunikacyjne – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Wnioski składane do projektu planu w większości dotyczyły uporządkowania obsługi komunikacyjnej i umożliwienia podziału i przekształcenia działek rolnych na budowlane. Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie tej części Głuska i Abramowic to głównie dolinna zieleń nieurządzona, pola uprawne i zabudowa jednorodzinna. Niewielkie obszary usług występują tylko w centrum dzielnicy Głusk. Projekt planu zmienia przeznaczenie działek i dopuszcza nową niską zabudowę w postaci domów jednorodzinnych i usług w różnych konfiguracjach. To maksymalnie dwukondygnacyjna zabudowa jednorodzinna, jednorodzinna z dopuszczeniem usług, jednorodzinna i usługowa, usługowa i usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki niewiele wyższe, 12 metrowe, dopuszczone są na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny przy granicy miasta. Obsługę komunikacyjną nowej zabudowy przejmie zaplanowany układ nowych dróg, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Pas drogowy ul. Abramowickiej w proponowanym kształcie spełni warunki techniczne dla drogi klasy głównej.

Przez obszar opracowania przebiega Ekologiczny System Obszarów Chronionych. Obejmuje dolinę rzeki Czerniejówki, obecne tereny pól poniżej ul. Miętowej oraz zieleni wysokiej poniżej ul. Przepiórczej. Zadaniem planu zagospodarowania będzie ochrona doliny rzeki przed nieodpowiednim zainwestowaniem, dlatego projekt dokumentu wyznacza tu tereny zieleni nadrzecznej ze zbiornikami retencyjnymi i zieleni urządzonej. Rezerwuje tym samym miejsce pod nowy park miejski. Zgodnie z projektem planu liczne szpalery drzew mogą pojawić się również przy nowej zabudowie. Dodatkowo proponowane w projekcie planu zapisy nakazują realizację nasadzeń minimum jednego drzewa na jedno miejsce postojowe na terenach wyznaczonych pod parkingi.

Zaproponowana ochrona planistyczna obejmie również zabytkowe elementy dawnego miasteczka Głusk z kościołem parafialnym i budynkiem dawnego zajazdu (ratuszem). Projekt nakazuje zachowanie dawnego układu urbanistycznego miasteczka z rozplanowaniem ulic wraz z charakterystycznymi parterowymi chałupami z dekoracyjnymi gankami na froncie. Uwzględnia także układ ruralistyczny dawnej wsi Dominów i stanowiska archeologiczne. Miejsce lokalizacji dawnej synagogi proponuje do upamiętnienia jako szczególna przestrzeń publiczna m.in. w formie wyróżnienia w nawierzchni placu.

Zapisy projektu planu miejscowego wskazują na stosowanie uniwersalnych rozwiązań na etapie prac projektowych, by wypracowane rozwiązania były dostępne również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt zakazuje stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów i ustala kolorystykę ścian elewacji budynków o niskim nasyceniu. Wprowadza ograniczenia w umieszczaniu nośników reklamowych. Wyznacza i sankcjonuje tereny cmentarza parafialnego z jego zabytkową częścią.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej do 25 maja. 20 maja odbędzie się dyskusja publiczna nad propozycjami zawartymi w projekcie. Uwagi można zgłaszać najpóźniej do 10 czerwca.

(fot. źródło UM Lublin)

Jeden komentarz

  1. sypiam z żoną dewelopera

    Deweloperka ułoży wam plan o jakim nie śnicie.

Z kraju