690 680 960

Media o pomyśle rządu składek z tytułu reklamy: „To haracz”. Co znajduje się w projekcie ustawy?

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”. Ustawa przewiduje ściąganie składek z tytułu reklamy konwencjonalnej oraz internetowej.

Od środowego poranka w kraju trwa protest mediów w związku z planami wprowadzenia ustawy, która ma zobowiązać media do płacenia składki od reklam, tak tych konwencjonalnych, jak i internetowych. Na niektórych portalach nie przeczytamy dzisiaj najnowszych newsów.

 Rząd chce wprowadzić podatek od reklam. Trwa ogólnopolska akcja „Media bez wyboru”

Projekt ten przewiduje pozyskanie dodatkowych środków, które posłużą zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Składki te miałyby wzmocnić finanse NFZ, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowego funduszu celowego, służącego dofinansowaniu projektów związanych z przemianami w przestrzeni cyfrowej, kulturą i dziedzictwem narodowym.

Co zawiera projekt ustawy i kto miałby płacić składki?

Prezentujemy najistotniejsze zapisy projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

Art. 4 Do uiszczania składki z tytułu reklamy konwencjonalnej są obowiązani dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, uzyskujący przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi:
1) nadawania reklamy w telewizji lub radiu, wyświetlania reklamy w kinie lub umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy ponad kwotę 1 000 000 zł;
2) zamieszczania reklamy w prasie ponad kwotę 15 000 000 zł.

Art. 5. Przedmiotem składki z tytułu reklamy konwencjonalnej są przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie, umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy oraz zamieszczania reklamy w prasie (usługi reklamowe)

Art. 9. Obowiązek zapłaty składki z tytułu reklamy konwencjonalnej powstaje z chwilą osiągnięcia w roku kalendarzowym przychodów w wysokości:
1) 1 000 000 zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy;
2) 15 000 000 zł z tytułu zamieszczania reklamy w prasie – i dotyczy przychodów powyżej tej kwoty.

Art. 10. 1. W przypadku gdy źródłem przychodów jest reklama w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, z wyjątkiem reklamy towarów kwalifikowanych, stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:
1) 7,5% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;
2) 10 % nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.
2. W przypadku gdy źródłem przychodów jest reklama towarów kwalifikowanych w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:
1) 10% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;
2) 15% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

Art. 11. 1. W przypadku gdy źródłem przychodów jest reklama w prasie, wyjątkiem reklamy towarów kwalifikowanych, stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:
1) 2% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;
2) 6% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.
2. W przypadku gdy źródłem przychodu jest reklama towarów kwalifikowanych w prasie, stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynoszą:
1) 4% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;
2) 12% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.

Art. 15. 1. Płatnikiem składki od reklamy internetowej jest usługodawca, który świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamę internetową, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 000 000 euro;
2) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 000 000 euro.

Art. 18. 1. Podstawę wymiaru składki z tytułu reklamy internetowej stanowi iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonych przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik.
2. Przychodem jest wszystko co stanowi zapłatę za reklamę internetową, pomniejszone o podatek od towarów i usług.
3. Przychód uznaje się za uzyskany w chwili, gdy staje się on należny.

Art. 19. Jeżeli dla określenia podstawy wymiaru składki od reklamy internetowej stosowane są kwoty wyrażone w walucie obcej, przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, na który ustalana jest podstawa wymiaru składki.

Art. 20. Składka od reklamy internetowej wynosi 5% podstawy wymiaru składki.

Rząd tłumaczy składkę europejskimi wzorcami

Jak tłumaczy rząd, Polska wzoruje się na szeregu państw OECD i Unii Europejskiej, które wdrożyły do swojego prawa podobne rozwiązania. Funkcjonują one m. in. we Francji, w Austrii, w Grecji i na Węgrzech, w których już od wielu lat intencją ustawodawcy jest zaangażowanie w proces zaspokajania szczególnych, często nadzwyczajnych potrzeb publicznych, największych beneficjentów przyspieszającego procesu cyfrowej transformacji gospodarki.

Szczególnie bogate doświadczenie w stosowaniu danin reklamowych posiada Austria, gdzie od 2000 r. pobierany jest podatek od reklam w telewizji, radiu, prasie i na plakatach. We Francji dodatkowemu obciążeniu podlega emitowanie i transmisja reklam za pośrednictwem radia i telewizji, a w Grecji – reklama telewizyjna.

Największymi pozaeuropejskimi krajami, które wdrożyły ten typ opodatkowania są Indie i Malezja. Wysokość składki w Polsce nie będzie odbiegać od poziomu stosowanego w innych krajach naszego regionu (w Czechach i na Węgrzech) i będzie uzależniona od reklamowanego towaru, rodzaju medium oraz wielkości nadawcy. Wyższymi stawkami objęte zostaną przychody z reklam towarów szkodliwych dla zdrowia, w szczególności napojów słodzonych, ale także od suplementów diety.

Pełny projekt ustawy
Uzasadnienie projektu ustawy

(fot. pixabay.com)

90 komentarzy

 1. W innych krajach nie ma tylu reklam suplementów diety i jakoś telewizje żyją i mają się dobrze!!!

 2. Po pierwsze to jak każdy genialny podatek zapłaci konsument indywidualny (końcowy) a nie korporacja – oni po prostu wartość podatku dolicza do reklamowanego towaru.
  Po drugie, jeśli bierzemy za wzór inne kraje europejskie, to proponuję wzorować się także na europejskich wynagrodzeniach czy kwocie wolnej od podatku.

 3. czy minister od wyborów kopertowych oddał 70 000 000 ?

  kolejny przykład podatek od cukru w napojach -w br wyprodukowałem 24 tony cukru. krajowa sc sprzedaje to producentowi napoi
  mnożąc gramy z 24 ton x5gr daje to 100 000 000 do budżetu .tylko rządzić i dzielić

 4. I bardzo dobrze bierzecie kasę to płaćcie !!

  • Ależ płacą. Wszyscy. Nazywa się to podatek dochodowy. Jeśli podatek od reklamy ma być płacony osobno, to należy wyłączyć go z podatku dochodowego. Nie może (nie powinno) istnieć podwójne opodatkowanie!

 5. Dzień bez nienawiści w mediach. Takie protesty to ja rozumiem 🙂 Szkoda, że tylko jeden dzień.

 6. Czas na pożegnania. Pożegnajmy zaśmiecone WP z pismakami po gimnazjum. Pożegnajmy tvn i niemiecka Intreię. Kłamliwa tuba Jude Zaitung też powinna zakończyć działanie. I taka normalność nastanie.

 7. Płacić podatki w Polsce !!! Protestują tylko szwabskie koncerny medialne.

Kursy walut

 • USD 4.348zł 0.51%
 • GBP 5.3595zł -0.03%
 • EUR 4.7089zł -0.15%
 • CHF 4.6918zł -0.29%

Polub nas