Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Fundusze Europejskie na wsparcie onkologii w regionie (zdjęcia)

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście wręczył dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, których beneficjentem jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie. COZL zrealizuje projekty polegające cyfryzacji szpitala oraz na poprawie dostępu do opieki ambulatoryjnej i jednego dnia. Łączna wartość tych dwóch inwestycji to blisko 73 mln zł.

Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym

Projekt Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pn. „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych” realizowany w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia otrzymał dofinansowanie w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w trybie niekonkurencyjnym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Całkowita wartość projektu to prawie 47,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi ponad 38 mln zł.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia jednego dnia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (COZL) poprzez:

1. Doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę medyczną oraz dodatkowe wyposażenie:

    • poradni: onkologicznej, okulistycznej, hematologicznej, chirurgii plastycznej, proktologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii onkologicznej, kardiologicznej, otorynolaryngologicznej, foniatrycznej, audiologicznej, urologicznej, endokrynologicznej, ginekologii onkologicznej, radioterapii,
  • zakładów diagnostyki obrazowej,
  • laboratoriów (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne),
  • ośrodków (Ośrodek Profilaktyki Nowotworów, Ośrodek Rehabilitacji),
  • Centrum Genetyki Klinicznej, pod kątem diagnostyki udzielanej w ramach poradni genetycznej, immunologicznej czy też chirurgicznej, w związku z zakończeniem rozbudowy i modernizacji COZL, ukierunkowane na wsparcie działalności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia pacjentów w trybie jednodniowym.

2. Wymianę przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń medycznych używanych w zakresie diagnostyki jednodniowej i ambulatoryjnej.

Inwestycja jest projektem o charakterze nieinfrastrukturalnym. Zakres projektu nie obejmuje robót remontowych, budowalnych lub instalacyjnych dotyczących dostosowania pomieszczeń do instalacji i użytkowania zakupywanego sprzętu.

Szacuje się, że liczba pacjentów korzystających z nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej wyniesie ponad 121,5 tys. osób rocznie, co znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców województwa lubelskiego.

– Projekt ma zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej dla pacjentów onkologicznych dzięki wymianie przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń medycznych. W ten sposób wspomożemy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i leczenie pacjentów w trybie jednodniowym – powiedział p.o. dyrektora COZL Piotr Matej.

– W szpitalu istnieje też potrzeba wzmocnienia stopnia cyfryzacji, stąd drugi projekt, który polega na wyposażeniu COZL-u w systemy do obsługi badań diagnostycznych. Dzięki temu zwiększony zostanie dostęp do dokumentacji i danych medycznych – dodał marszałek Jarosław Stawiarski.

e-zdrowie

Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych” otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Cyfrowe Lubelskie w ochronie zdrowia. Całkowita wartość projektu to ponad 25,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi ponad 21,5 mln zł oraz ponad 1,3 mln zł z Budżetu Państwa.

Opis projektu

Zakres projektu obejmuje wdrożenie zintegrowanych systemów teleinformatycznych wraz z systemami integracji danych szpitalnych z Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz instalacją terminali użytkownika. Systemy teleinformatyczne zostaną wdrożone do świadczenia e-usług oraz świadczenia usługi opieki medycznej przez Szpital, podnosząc jego dojrzałość cyfrową. Planowane rozwiązania cyfrowe uwzględniają uwarunkowania interoperacyjności i uwarunkowania techniczne określone przez Centrum e-zdrowia (CeZ).

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług e-zdrowia dla pacjentów poprzez cyfryzację, poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości usług. Istnieje potrzeba wzmocnienie stopnia cyfryzacji poprzez wyposażenie Centrum w systemy do obsługi badań diagnostycznych, systemy planowania terapii pacjentów onkologicznych, innowacyjne systemy do przetwarzania obrazu służące leczeniu pacjentów onkologicznych, systemy do realizacji zadań w obszarze gromadzenia i przetwarzania EDM. Dzięki temu zwiększony zostanie dostęp do dokumentacji i danych medycznych.

W ramach projektu przewidziano m.in.: zakup i wdrożenie rozbudowanego systemu klasy LIS/LIMS do obsługi badań w Zakładzie Patologii Nowotworów, rozbudowę zintegrowanego systemu do zlecania i produkcji cytostatyków, rozbudowę systemów do prowadzenia oraz digitalizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, rozbudowę systemu e-usług oraz infrastruktury informatycznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie EDM i HIS, zdublowanie krytycznych systemów informatycznych, rozbudowę cyfrowych systemów przechowywania danych obrazowych, doposażenie w diagnostyczne stacje opisowe oraz wzmocnienie systemów zwiększających bezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych.

Odbiorcy wsparcia

Najważniejszymi odbiorcami wsparcia Funduszy Europejskich będzie w tym przypadku ponad 1,7 tys. osób: kadra medyczna COZL, pacjenci oraz pracownicy administracji i techniczni. Szacuje się, iż z nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych korzystać będzie rocznie ponad 51 tysięcy osób.

(Źródło: UMWL)

13 komentarzy

  1. Precz z Unią europejską i Tuskiem.

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport