Piątek, 01 marca 202401/03/2024
690 680 960
690 680 960

Alimenty, eksmisja, sprawa rozwodowa. Czytelnicy pytają, adwokat radzi

Publikujemy bezpłatne porady prawne, które za naszym pośrednictwem udziela lubelski adwokat Łukasz Lecyk. Przedstawiamy kolejną część odpowiedzi na przesłane pytania.

Mój były partner ma firmę. Dobrze zarabia. Nie chce płacić rozsądnych alimentów na dziecko. Musiałam poją z nim do Sądu, mam sprawę o alimenty. Jak wykazać jego duże dochody? 

Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Proszę złożyć wniosek o zobowiązanie pozwanego przez Sąd do:

  1. złożenia deklaracji podatkowych za ostatnie 3 lata,
  2. złożenia wyciągu z rachunków bankowych (osobisty i firmowy),
  3. złożenia księgi przychodów i rozchodów za ostatnie kilka miesięcy ze szczególnym uwzględnieniem rozchodów (koszty uzyskania przychodu). Wielu przedsiębiorców ma tendencję do „wrzucania” w koszty wszystkiego, do czego nie może się „przyczepić” Urząd Skarbowy. W ten sposób obniżają swój dochód i podatki. Warto to wykazywać przed Sądem.
  4. jeśli pozwany twierdzi, że nie osiąga dochodów, warto poprosić Sąd by zwrócił się do jego kontrahentów z zapytaniem jakie kwoty przekazywali ostatnio na rzecz firmy,
  5. jeśli zobowiązany do płacenia alimentów przedsiębiorca ma kredyt, warto poprosić Sąd by zażądał od banku wskazania na jaką kwotę została oceniona zdolność kredytowa pozwanego. Ludzie mają tendencję do przedstawiana realnych, wyższych dochodów, gdy ubiegają się o kredyt.

Co może, a czego nie może detektyw w sprawie rozwodowej? Czy może zamontować pod samochodem GPS? Czy może stosować podsłuch? Czeka mnie sprawa o rozwód w Lublinie i chce wiedzieć. 

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej. W praktyce oznacza to, że np. co do zasady detektyw może obserwować osobę w miejscach ogólnodostępnych i tam też między innymi wykonywać jej zdjęcia.

Wykonując usługi detektywistyczne, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów. Tym samym, co potwierdził m. in. Sąd Okręgowy w Suwałkach w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 roku (sygn. akt II Ka 267/13), lokalizator GPS służy do zbierania, na podstawie sygnału, w sposób niejawny, informacji o aktualnym położeniu urządzenia, a tym samym pojazdu do którego został przymocowany, […] biorąc pod uwagę niejawność i sposób przesyłania danych […], działanie detektywa była kontrolą operacyjną, która jest zastrzeżona w ustawie wyłącznie dla organów publicznych.

Detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów. Stosownie podsłuchu przez podmioty inne niż uprawnione organy jest nielegalne. Zgodnie z art. 267 kodeksu karnego, to bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Czy mogę eksmitować męża z racji na stosowanie przemocy? Co mogę zrobić? 

Tak, może Pani. Zgodnie z art. 11a znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

1) osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;

2) członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;

3) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Przepis art. 11a PrzemDomU w brzmieniu wprowadzonym w 2020 r. pozwala zobowiązać sprawcę przemocy nie tylko do opuszczenia miejsca zamieszkania (jak to było do 30.11.2020 r.), lecz także jego bezpośredniego otoczenia. Takie rozszerzenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których chociaż sprawca przemocy opuszczał mieszkanie czy dom, jednak zostawał na terenie nieruchomości lub w jej pobliżu, np. przenosił się do piwnicy lub na klatkę schodową, nadal stwarzając zagrożenie dla osoby dotkniętej przemocą.

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo