Jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedłużenia al. Solidarności

Miasto Lublin rozpoczęło konsultacje planistyczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedłużenia al. Solidarności, w północno-zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa.

Od minionego poniedziałku wyłożono do wglądu publicznego dokumenty projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a mieszkańcy mogą zgłaszać do nich swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 7 czerwca.

Opracowany projekt planu obejmuje tereny o powierzchni około 130 ha, dla których w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 29 sierpnia 2002 r. ze zmianami. Pozostała część obszaru objętego projektem planu, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykładany projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego planu miejscowego oraz wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę – głównie mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo – usługową na obszarach, które dotychczas nie miały planu miejscowego lub w obowiązującym planie przeznaczone były pod uprawy polowe bez prawa zabudowy.

– W nadrzędnym dokumencie kształtującym politykę przestrzenną Miasta Lublin, czyli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na obszarze objętym opracowaniem wyznaczone zostały między innymi: tereny zabudowy jednorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, jednorodzinnej o niskiej intensywności, usługowe oraz tereny zieleni o różnym charakterze. Projekt planu zakłada rozwój zabudowy zgodnie z tymi kierunkami, a celem zmiany planu jest osiągnięcie rozwiązań kompromisowych, spełniających zarówno oczekiwania właścicieli działek, którzy chcą na nich realizować swoje inwestycje, jak również zapewniających zagospodarowanie przestrzeni pod funkcje o charakterze publicznym w sposób zaspokajający potrzeby dzielnicy. Proces konsultacji ma na celu zebranie uwag mieszkańców, co jest niezbędne do podjęcia dalszych działań planistycznych. W zależności od przebiegu konsultacji, podejmowane będą kolejne etapy procedury, tak by w konsekwencji móc przedłożyć projekt planu pod głosowanie Rady Miasta Lublin – mówi Małgorzata Żurkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania, Główny Urbanista Miasta.

Przy konkretyzowaniu przeznaczenia poszczególnych terenów, zasad ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania, brane były pod uwagę poniższe uwarunkowania:
– przyrodnicze – położenie w obrębie doliny Czechówki, przebieg Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, ukształtowanie terenu – w szczególności cenne skarpy oraz obszary ochrony ujęcia wody Sławinek,
– kulturowe – położenie względem Muzeum Wsi Lubelskiej (obszaru wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego) i lokalizację stanowisk archeologicznych,
– infrastrukturalne – przebieg sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej,
– komunikacyjne – układ drogowy oparty na różnych klasach dróg publicznych i wewnętrznych.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie do 21 maja w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Lublin (Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w celu osobistego zapoznania się z projektem planu należy wcześniej umówić spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie: 81 466 23 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zaplanowano na 20 maja o godzinie 13.00 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: [email protected] do 17 maja.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin (Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin), e-mail: [email protected], ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca.

(fot. UM Lublin)

8 komentarzy

 1. Lubelski Develokrata

  Panie Prezydencie Lublina, odwagi !
  Studenci czekają na nowe Akademiki !

 2. No i dobra, zróbcie wreszcie przedłużenie Głębokiej do ronda z pniakiem.

 3. Jak zwykle ukłon do pasa UM i włodarza w stronę lubelskich developerów – od razu niech zmienią wszystko ma mieszkaniówkę do 10 pięter. Po pierwsze niech zobaczą do kogo należą te tereny i z jakiej inicjatywy mieszkańców czy właścicieli tych gruntów UM wystąpił z projektem zmian.

 4. panie Żuk może jakiś park dla mieszkańców a nie znów bloki bo juz wymiotować się chce tym betonem

  • Wiki. Park Ludowych. Park Saski. Park na Poligonie – poligonowa. Wyjdź z domu sprzed kompa bo zaistnienie ciętymi ripostami ewidentnie Ci nie służy.

   • człowieku ogarnij się kiedy byłeś w parku(błocie) ludowym

    • Człowieku. Skoro nie ludowy gdzie widzisz samo błoto zawsze możesz pójść z kolegami na litewski popływać w fontannie wziąść ręcznik i obsrane gacie pławiąc się widokiem tłumów. Czy tam za dużo betonu?

 5. Pomiędzy węzłem sławin a rondem pniaka powinien powstać zjazd z solidarności ,,na miasto ,, jak i wyjazd ….nie trzeba by było jechać wtedy aż do ronda ….przed budową przedluzenia al. Solidarn. był taki zamysł żeby zrobić węzeł ale temat upadł….

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

WeFilm – Lubelskie Dni Filmu
Wielki finał piłkarskiego Turnieju Wolności w województwie lubelskim
„Obieraczki kapuściane” w Muzeum Wsi Lubelskiej
Kazimierskie Święta Sąsiada
Trwają zapisy do CITY TRAIL!