Dorohusk: Chińskie chemikalia w ciężarówce „udawały” środki ochrony roślin (zdjęcia)

Inspektorzy WITD Lublin wspólnie z funkcjonariuszami ze Służby Celnej przeprowadzili w Dorohusku kontrolę dwóch pojazdów należących do przewoźników ukraińskich, u których stwierdzono próbę nielegalnego przywozu do Polski chińskich chemikaliów zadeklarowanych jako środki ochrony roślin.

 

Do zdarzenia doszło 27 maja tego roku. Kontrola stwierdziła liczne naruszenia przepisów Umowy Europejskiej ADR, w szczególności:

-Przewóz towaru niebezpiecznego z niewłaściwym dokumentem przewozowym: (brak prawidłowej nazwy przewozowej, liter „UN”, numerów nalepek, grupy pakowania, nazwy technicznej wynikającej z przepisu szczególnego 274, określenia rodzaju opakowania, niewłaściwy język dokumentu);

-Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie tablicy lub tablic barwy pomarańczowej (na pojeździe umieszczone było oznakowanie właściwe dla cysterny kontenera przewożącej hel);

-Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane gaśnice lub gaśnice niespełniające warunków określonych odpowiednio w umowie ADR;

-Przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków (sztuki przesyłki zawierające chemikalia zostały luźno rozmieszczone w całej przestrzenie ładunkowej, nie zastosowano żadnych środków mocujących);

-Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane w wyposażenie ochronne (stwierdzono brak płynu do płukania oczu, latarki oraz zestawu do usuwania wycieków);

-Kontynuowanie przewozu pomimo stwierdzenia uwalniania się towaru niebezpiecznego z urządzenia transportowego lub środka transportu (stwierdzono uszkodzenie, rozszczelnienie i uwolnienie się ładunku z jednego z pojemników oraz nieszczelne zamknięcia kilkunastu innych pojemników – stwierdzono ślady drobnych wycieków na zewnętrznych powierzchniach);

-Brak wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztukach przesyłki lub opakowaniach zbiorczych dla każdego numeru UN (opakowania z chemikaliami nie były oznakowane w żaden sposób, ani oznakowaniami adr-owskimi, ani handlowymi)

-Pojazdy przewoźnika, u którego stwierdzono nieprawidłowości zostały zatrzymane i zabezpieczone wraz z ładunkiem na terenie DPG Dorohusk do czasu uiszczenia kaucji pieniężnej na poczet przyszłej kary administracyjnej w kwocie 9800zł i usunięcia nieprawidłowości. Ponadto Służba Celna prowadzi odrębne postępowanie w związku z podejrzeniem naruszenia praw autorskich legalnych producentów środków ochrony roślin oraz próby wprowadzenia na rynek europejski (polski) nielegalnych środków ochrony roślin – informuje WITD w Lublinie.


2014-06-12 19:22:34
(fot. WITD Lublin)